Na dobry początek

Program przewiduje dofinansowanie nowatorskich projektów stymulujących rozwój dzieci w wieku od 3 do 9 lat uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej. W ramach programu można również uzyskać dotacje na projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat nieuczestniczących w żadnej formie edukacji przedszkolnej.

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Fundacje.
 2. Stowarzyszenia.
 3. Biblioteki publiczne.
 4. Domy kultury.
 5. Jednostki samorządu terytorialnego.
 6. Publiczne szkoły podstawowe.
 7. Publiczne przedszkola.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-9 lat z gmin liczących nie więcej niż 25.000 mieszkańców, uwzględniające zaangażowanie rodziców i opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

Projekty mogą być zgłaszane w ramach dwóch ścieżek:

 1. Ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-9 lat.
 2. Ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) – projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji dzieci w wieku 2-5 lat.

Opis: Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.

Cele:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.
 2. Wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na:
 3. a) interakcję między dziećmi,
 4. b) rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
 5. c) kreatywność,
 6. d) rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
 7. e) rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

Koszty kwalifikowalne:

– przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,

– zakup pomocy dydaktycznych,

– zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,

– doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli/edukatorów w ramach tematyki projektu (maks. 4.000 zł brutto),

– usługa księgowa związana z projektem (maks. 500 zł brutto),

– koordynacja projektu (maks. 1000 zł brutto).

Koszty niekwalifikowalne:

– inwestycje i remonty;

– bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media);

– organizacja jednorazowych warsztatów / zajęć / kursów przez grantobiorcę;

– studia podyplomowe;

– nagrody pieniężne.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.

Wsparcie otrzyma 30 projektów.

Termin składania wniosków: 31 maja 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://www.fundacja.bgk.pl/na-dobry-poczatek/

To top