Pajacyk – wsparcie żywnościowe: Wakacje

Grupą docelową Programu są dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym z powodu uchodźctwa. W wyjątkowych przypadkach beneficjentami mogą być również osoby pełnoletnie, które nie przekroczyły 24 roku życia, a które korzystają z pomocy w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych bądź rehabilitacyjnych.

Kto może złożyć wniosek ?

  1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Kościelne osoby prawne, kościelne jednostki organizacyjne i spółdzielnie socjalne, które są organami prowadzącymi świetlice i kluby dla dzieci, lub innej formy wsparcia dla dzieci i młodzieży, które bezpośrednio kierują działaniami i zapewniają kompleksowe i długoterminowe wsparcie dla stałych grup dzieci.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Posiłki dla dzieci uczęszczających do placówek prowadzonych przez Beneficjentów Programu w okresie wakacji letnich 2023.

Posiłki finansowane z środków Fundacji powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe.

Opis: Organizatorem programu jest Polska Akcja Humanitarna.

Cele:

  1. Rozwinięcie efektywnego systemu docierania z pomocą żywnościową do beneficjentów w okresie wakacji letnich.
  2. Dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych regionach Polski.
  3. Zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawa zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków w placówkach wsparcia dziennego.

Grupa docelowa: dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym z powodu uchodźctwa.

W wyjątkowych przypadkach beneficjentami mogą być również osoby pełnoletnie, które nie przekroczyły 24 roku życia, a które korzystają z pomocy w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych bądź rehabilitacyjnych.

Termin składania wniosków: 19 maja 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://www.pajacyk.pl/nabor/

Kontakt:

Polska Akcja Humanitarna

Magdalena Jaranowska

Koordynatorka Programu Pajacyk

T: 501 752 160

To top