Ruszyły trzy interwencje pszczelarskie

Od 3 do 18 kwietnia 2023 r. można składać wnioski w ramach 3 interwencji pszczelarskich:
1. Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych.
2. Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi.
3. Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.
Wsparcie pochodzi z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

O wsparcie mogą ubiegać się: pszczelarze, producenci produktów pszczelich i organizacje pszczelarskie w imieniu hodowców.

Refundacji podlega do 60 proc. kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, m.in. miodarek, odstojników, wialni do pyłku, czy uli lub ich elementów.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej beneficjentowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i łącznie nie może wynieść więcej niż 15 000 zł.

Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Pomoc ta przysługuje wyłącznie zrzeszeniom pszczelarskim, które mogą ją otrzymać na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – weterynaryjnych i takich, które zawierają substancje czynne do stosowania w środkach ochrony roślin również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej. Zwrotowi, w tym przypadku, podlega do 90 proc. kosztów zakupu netto.

Zrzeszenia pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na hodowcę.

Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

W ramach tej interwencji wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie.

Pomoc przyznaje się do zakupu:
– matek pszczelich, pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;

– odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

– odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

Wysokość wsparcia w formie refundacji wynosi do 70 proc. kosztów netto. Kwota pomocy dla beneficjenta nie może przekroczyć 10 000 zł rocznie. Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4 proc. wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Producenci matek, pakietów i odkładów pszczelich, którzy chcą uczestniczyć w realizacji interwencji „Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”, zobowiązani są dostarczyć do Centrali ARiMR (Departament Rynków Rolnych ARiMR, ul. Poleczki 33, 02 – 822 Warszawa) wystawione w 2023 r. oryginalne zaświadczenia weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich.

Dokumenty można składać jedynie za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Szczegółowe informacje na temat naborów można znaleźć na stronie ARIMR.

To top