Sportowo Kulturalnie Lokalnie

Program przewiduje granty na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych. Projekt nie może dotyczyć budowy, remontu i wyposażenia pomieszczeń biurowych, zaplecza kuchenno-jadalnego, noclegowego itp.

Wkład własny:

min. 20% (środki własne, środki pozyskane w celu realizacji Projektu z innych źródeł, np. z dotacji publicznych lub od prywatnych sponsorów i darczyńców).

Wycena pracy wolontariuszy może być zakwalifikowana do wkładu własnego pod warunkiem podpisania przez Dysponenta Infrastruktury z wolontariuszem umowy wolontariackiej zawierającej zakres i wartość wykonanych przez wolontariusza prac.

Czas trwania projektu: do 31.12.2024 (termin zakończenia realizacji inwestycji).

Partner zagraniczny: NIE

Składanie wniosków przez internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?

Najemcy lub dzierżawcy obiektów infrastrukturalnych, zwani dysponentami infrastruktury (umowa na co najmniej pięć lat licząc od daty zakończenia inwestycji) z zakresu sportu lub kultury, którzy są:

  1. Organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego, zarejestrowanymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołanymi do realizacji, w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  2. Jednostkami sektora finansów publicznych określonymi w art. 9 ustawy o finansach publicznych posiadającymi osobowość prawną i prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu lub kultury i dziedzictwa narodowego (np. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury), które są właścicielami bądź najemcami lub dzierżawcami obiektów infrastrukturalnych (umowa na co najmniej 5 lat licząc daty zakończenia inwestycji) z zakresu sportu lub kultury.

Laureaci pierwszej edycji Konkursu z 2022 r. nie mogą brać udziału w aktualnej edycji Konkursu.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Budowa lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych.

Projekt może dotyczyć:

  1. Budowy elementów infrastruktury sportowej lub kulturalnej takich jak, np. siłownia plenerowa, ścieżka sportowo-edukacyjnej, sportowy placu zabaw, ścianka wspinaczkowa, park linowy, boisko do lekkoatletyki, np. bieżnia, podstawowe boiska do gier zespołowych, boisko do gry w szachy, strzelnica, namiot/hala sportowa, zadaszenie boiska/kortu/widowni, kontener z szatniami/węzłem sanitarnym/magazynem sprzętu sportowego, pomost do cumowania żaglówek, kajaków, tor łuczniczy, tor wrotkarski, tor rolkowy, skate-park, ścieżka rowerowa, wiata rowerowa, amfiteatr, scena zewnętrzna, kino plenerowe, teatr plenerowy, ścieżka kulturalno- edukacyjna, edukacyjny

plac muzyczny itp.

  1. Rewitalizacji/remontu obiektów sportowych bądź kulturalnych takich jak, np. naprawa dachu, wymiana okien, wymiana podłogi/nałożenie nawierzchni antypoślizgowej, naprawa/wymiana nawierzchni boiska, naprawa ogrodzenia, remont sali gimnastycznej/bibliotecznej, np. malowanie, modernizacja oświetlenia, modernizacja nagłośnienia, modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego, modernizacja widowni, adaptacja pomieszczeń do celów sportowych lub kulturalnych, modernizacja sceny, rewitalizacja amfiteatru/kina plenerowego itp.
  2. Wymiany/zakupu wyposażenia trwałego infrastruktury sportowej bądź kulturalnej, np. piłkochwyty, trybuny, ławki, krzesła/fotele dla widzów, sprzęt sportowy, np. drabinki ścienne, trenażery, bieżnie, bramki, kosze itp., wyposażenia zaplecza sanitarno-szatniowego, np. umywalki, prysznice, szafki, stojaki na rowery, regały na książki, audiobooki, stoły i krzesła do zajęć kulturalnych, telebimy, ekrany, ekrany pneumatyczne, projektor, pianino/fortepian, książkomat, kurtyna itp.
  3. Zakupu wyposażenia ruchomego np. piłki, znaczniki, pachołki, książki, audiobooki itp. pod warunkiem, że wartość tego typu kosztów nie przekroczy 10% (dziesięć procent) Darowizny.

Projekt nie może dotyczyć budowy, remontu i wyposażenia pomieszczeń biurowych, zaplecza kuchenno-jadalnego, noclegowego, itp.

Jeżeli dysponent infrastruktury nie jest prawnym właścicielem ziemi/obiektów należy dołączyć zgodę właściciela na działania opisane we wniosku.

Dysponent Infrastruktury może złożyć wniosek na już rozpoczętą inwestycję.

Opis: Organizatorem konkursu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

W dniach 17.08-18.09.2023 będzie trwać 2. etap konkursu, podczas którego poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl gracze w gry Totalizatora Sportowego będą mogli głosować na projekt wybrany z listy wskazanej w 1. etapie konkursu.

W wyniku głosowania powstanie lista rankingowa najbardziej popieranych projektów w każdym województwie. Na podstawie tej listy Zarząd Fundacji wskaże od 2 do 6 laureatów konkursu w danym województwie.

Jeden Dysponent Infrastruktury może złożyć tylko 1 wniosek opisujący pojedynczą inwestycję.

Termin składania wniosków: 5 czerwca 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/

To top