Wsparcie statutowe dla KGW. Ruszył tegoroczny nabór wniosków

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:

 1. Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
 2. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
 3. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
 4. Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
 5. Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
 6. Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
 7. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Kto może złożyć wniosek ?

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Działalność statutową kół gospodyń wiejskich.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:

 1. Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
 2. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
 3. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
 4. Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
 5. Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
 6. Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
 7. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Opis:

Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

 1. Wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do 31.12.2023.
 2. Rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do 31.01.2024.
 3. Zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.
 4. Przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.

Termin składania wniosków: do 30 września 2023

To top