Startup Booster Poland – Smart UP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na nabór wniosków na dofinansowanie projektów, których celem jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez akceleratory wybrane w trybie konkursowym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w rekomendowanym do dofinansowania wniosku oraz posiadające doświadczenie w realizacji działań o charakterze akceleracyjnym. Przez podmiot działający na rzecz innowacyjności rozumie się w szczególności instytucję otoczenia biznesu działającą na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym:

  • centra transferu technologii,
  • centra innowacji,
  • inkubatory technologiczne,
  • akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
  • parki technologiczne.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • koszty operacyjne akceleratora, w tym wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych;
  • koszty grantów udzielanych startupom.

Maksymalna kwota dofinansowania: 18 000 000,00 zł.

Wnioski można będzie składać w terminie: 13 czerwca – 22 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji (Regulamin naboru, dokumenty) dostępnych jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (TUTAJ)

To top