Wspólnie dla dziedzictwa

Konkurs jest przeznaczony dla stowarzyszeń oraz fundacji. Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego naboru.

Kto może złożyć wniosek ?

Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).

Na co można uzyskać wsparcie ?

Zadania adresowane przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujące strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

  1. Prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu.
  2. Działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzące do jego rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości.
  3. Działania zmierzające do zachowania i wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, służących zachowaniu zabytków i ich wartości.
  4. Działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.
  5. Działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

W ramach programu wspierane są zadania o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.

Opis:

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Cel: tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Cele strategiczne:

  1. Wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami.
  2. Wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym.

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach jednego naboru.

Termin składania wniosków: 16 maja 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://nid.pl/dotacje/wspolnie-dla-dziedzictwa/

Kontakt:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Renata Olech

T: (22) 826 02 39 wew. 112

T: 506 364 492

To top