Międzynarodowa wymiana młodzieży

Program przewiduje dofinansowanie projektów współpracy młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rówieśnikami z następujących krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią oraz z krajów Bałkanów Zachodnich: Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Republiką Kosowa, Republiką Macedonii Północnej i Republiką Serbii, a także z Izraelem.

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Instytucje kościelne.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Koła gospodyń wiejskich.
 6. Kluby sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z o.o. non-profit działające na podstawie przepisów ustawy i sporcie.
 7. Jednostki samorządu terytorialnego.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty współpracy młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rówieśnikami z następujących krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią oraz z krajów Bałkanów Zachodnich: Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Republiką Kosowa, Republiką Macedonii Północnej i Republiką Serbii, a także z Izraelem.

W ramach współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich oferta może obejmować zasięgiem współpracę z jednym bądź wieloma spośród wskazanych grup państw. W przypadku współpracy z Izraelem oferta może dotyczyć wyłącznie współpracy dwustronnej, bez udziału państw trzecich.

Projekty muszą także przewidywać wyjazd młodzieży z Polski do kraju partnera oraz rewizytę partnera w Polsce.

Wizyty muszą mieć charakter wymian fizycznych.

Informacje dodatkowe: 

Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN).

Cele:

 1. Wzmacnianie dialogu oraz budowanie kontaktów wśród młodych ludzi.
 2. Poznawanie współczesnych realiów drugiego kraju na bazie wspólnych zainteresowań młodych ludzi.
 3. Promowanie wizerunku Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym.
 4. Aktywizowanie młodzieży i rozwijanie umiejętność pracy w grupie, umiejętności związanych z krytycznym podejściem do informacji (tj. poszukiwanie informacji, ocenianie ich jakości i identyfikacja zależności pomiędzy nimi) oraz bezpiecznego „poruszania się” w świecie cyfrowym. 5. Dla projektów realizowanych z Izraelem:

– poznawanie historii i kultury Żydów polskich,

– rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy szkołami w oparciu o program Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

W trakcie realizacji zadania publicznego uczestnicy powinni wspólnie wypracować konkretny produkt – np. film, e-książka, pokaz slajdów, quiz itp.

Minimalna liczba uczestników projektu po stronie polskiej (dzieci i młodzież) wynosi 12 osób.

Termin składania wniosków: 7 lipca 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2023-r-zadania-publicznego-pn-miedzynarodowa-wymiana-mlodziezy

To top