Mikro Granty

Program przewiduje granty na organizację otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych, których uczestnikami są wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia. Wnioski o wsparcie mogą składać organizacje, które powstały przed 2023 rokiem i w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Kto może złożyć wniosek ?

Organizacje, które powstały przed 2023 rokiem i w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Wsparcie przewidziane w ramach programu jest udzielane beneficjentom, których kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tys. zł.

Projekt zakłada wsparcie finansowe dla organizacji sportowych, które nie korzystały dotychczas ze wsparcia środków publicznych lub korzystały z tego wsparcia w niewielkim stopniu.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Organizacja otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych, których uczestnikami są wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia.

Zadanie nie może dotyczyć przedsięwzięć realizowanych w obszarze systemu sportu młodzieżowego (np. imprez sportowych organizowanych dla uczestników objętych programem MSiT dot. szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, Pucharów Polski i Mistrzostw Polski).

Realizowane zadania muszą mieć charakter niekomercyjny – tzn. nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Informacje dodatkowe: 

Krajowym Operatorem Programu Mikro Granty jest Fundacja Orły Sportu.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

Cele:

  1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
  4. Wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
  5. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.
  6. Stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Koszty kwalifikowalne:

  1. Wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu.
  2. Transport, wyżywienie, zakwaterowanie.
  3. Promocja przedsięwzięcia (dyplomy, medale, puchary), wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze.
  4. Obsługa sędziowska, techniczna, instruktorska i ekspercka, informatyczna oraz medyczna.

Termin składania wniosków: 14 lipca 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://www.mikrograntysportowe.pl/

To top