Moje miejsce na Ziemi

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.

Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) – tj. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje społeczno-zawodowe rolników.
 2. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
 3. Szkoły publiczne, przedszkola publiczne.
 4. Kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność na terytorium RP.

Wnioskodawcą może być podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli jest jednocześnie wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w systemie ARiMR.
 2. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Pomysły na działania w małych ojczyznach.

Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.

Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na projekty non-profit realizowane w obszarze:

 1. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 2. Działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 3. Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu.
 4. Podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego.
 5. Zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki.
 6. Poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt.
 7. Podnoszenia świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja ORLEN.

Cel: wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.

Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.

Granty są przyznawane projektom, które:

 1. a) skierowane są do lokalnej społeczności i wynikają z przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców;
 2. b) mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz realne koszty realizacji;
 3. c) realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski należy składać w ramach jednego z czterech koszyków grantowych:

 1. a) koszyk I (granty o wartości 10.000 zł ) – liczba zaplanowanych grantów = 65;
 2. b) koszyk II (granty o wartości 15.000. zł) – liczba zaplanowanych grantów = 70;
 3. c) koszyk III (granty o wartości 20.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów = 40;
 4. d) koszyk IV (granty o wartości 25.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów = 20.

Koszt zatrudnienia koordynatora projektu nie może przekraczać 10% wartości grantu.

Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 wniosek w ramach naboru.

Termin składania wniosków: 31 lipca 2023

Więcej informacji: https://fundacja.orlen.pl/pl/nasze-programy/programy-grantowe/moje-miejsce-na-ziemi

To top