Wsparcie PARP dla podmiotów z Bazy Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do konkursu mającego na celu wybór i dofinansowanie projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). W ramach otrzymanego dofinansowania beneficjenci będą mieli możliwość udzielenia wsparcia firmom szkoleniowym w BUR, które pozwoli na pozyskanie nowego know-how, stworzenia i rozwoju nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych.

Maksymalne dofinansowanie wyniesie 90% wartości projektu. 

PARP ogłasza nabór do konkursu na projekty, których realizacja wpłynie na poprawę jakości usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Nabór wniosków zostanie uruchomiony 17 lipca i potrwa do 31 lipca 2023 r.

Konkurs pozwoli wesprzeć podmioty mające wpis do BUR uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych (podmioty BUR). Otrzymają one wsparcie w postaci refundacji kosztów:

  • zakupu licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych;
  • zakupu usług szkoleniowych lub doradczych, w ramach których pracownicy zostaną przygotowani do użytkowania zakupionej licencji.

Jednocześnie PARP zastrzega, że potrzeba zakupu usług szkoleniowych lub doradczych związanych bezpośrednio z wykorzystaniem licencji musi wynikać z rzeczywistych potrzeb podmiotów BUR i ich pracowników, zweryfikowanych przez beneficjenta lub partnera.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  • przedsiębiorcy,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
  • podmioty działające na rzecz innowacyjności,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 33,75 mln zł. Maksymalna wartość projektu wynosi 12,5 mln zł. Beneficjenci w ramach naboru do konkursu mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Na wartość projektu składają się: wartość dofinansowania projektu i wkład własny beneficjenta w postaci opłaty wnoszonej przez podmioty BUR uczestniczące w projekcie, stanowiące 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Podmioty BUR  aby otrzymać refundację zakupu licencji wraz z usługą szkoleniową lub doradczą (jeżeli występują), będą zobowiązane do wniesienia wkładu własnego w postaci opłaty w wysokości co najmniej 20% kosztów zakupu.

Szczegółowe informacje o konkursie „Usługi rozwojowe 4.0” wraz z niezbędną dokumentacją znaleźć można na stronie PARP.

To top