„Akademia HR” – nowy konkurs PARP dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nowy konkurs „Akademia HR” dla przedsiębiorców, menadżerów HR i pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną w firmie. Wyłonione w konkursie projekty szkoleniowo-doradcze przygotują przedsiębiorców do wprowadzenia i zarządzania zmianą związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa, czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. Dofinansowanie może pokryć do 90% refundacji kosztów.

Nabór wniosków zostanie uruchomiony 1 sierpnia i potrwa do 16 sierpnia 2023 r. Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Celem konkursu jest wyłonienie projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach których zostaną oni przygotowani do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie. Zmiana ta związana jest m.in. ze starzeniem się społeczeństwa, czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. Z naboru skorzystać mogą przedsiębiorcy, zespoły HR oraz menadżerowie lub kandydaci na menadżerów, zainteresowani otrzymaniem refundacji na usługi rozwojowe mające na celu przygotowanie pracodawców do czekających ich ewolucji, takich jak digitalizacja i automatyzacja pracy czy umiejętne kształtowanie kultury organizacyjnej ukierunkowanej na zaspokojenie aktualnych potrzeb pracowników.

Do konkursu mogą zgłaszać się:

  • przedsiębiorcy,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • organizacje pracodawców i organizacje związkowe,
  • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Konkurs „Akademia HR” oferuje refundację kosztów dotyczących usług rozwojowych, które spełniają trzy warunki:

  • muszą one wynikać z przeprowadzonej autodiagnozy (oszacowania potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji z obszaru polityki personalnej, niezbędnych do dalszego rozwoju firmy w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych).
  • muszą być  zgodne z opisem kompetencji w obszarze HR, których uzyskanie lub wzmocnienie może istotnie wpłynąć na skuteczność działań przedsiębiorców w omawianym zakresie,
  • powinny być realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.

Dostępna w ramach naboru alokacja to 111 111 112 zł, w tym kwota dofinansowania to 100 000 000 zł.

Beneficjenci w ramach naboru do konkursu mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Na wartość projektu składają się: wartość dofinansowania projektu i wkład własny Beneficjenta, którego kwota różnić się będzie w zależności od rodzaju wnioskowanego wsparcia.

Wnioskodawca musi uwzględnić w budżecie projektu wkład własny wnoszony przez przedsiębiorców (może on mieć postać opłaty albo wynagrodzeń pracowników uczestniczących w usługach).

Szczegółowe informacje o konkursie „Akademia HR” znaleźć można na stronie PARP w zakładce: konkurs Akademia HR.

To top