PARP ogłasza konkurs „GOZ – to się opłaca”

89 mln złotych zostanie rozdysponowane w ramach kolejnego konkursu z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem „GOZ  to się opłaca” jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników we wprowadzaniu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) do firm. Oznacza to m.in. dofinansowanie szkoleń dla pracowników przedsiębiorstwa, a także doradztwa dotyczącego praktycznych aspektów GOZ. W obecnym naborze wybierane będą podmioty odpowiedzialne za zrekrutowanie, zbadanie poziomu wiedzy przedsiębiorców w zakresie GOZ, a także przeprowadzenie dla nich szkoleń i doradztwa.

PARP w ramach środków z Funduszy Europejskich ogłasza konkurs na projekty popularyzujące rozwiązania, które wprowadzają gospodarkę o obiegu zamkniętym do przedsiębiorstw. Celem jest wyłonienie i realizacja projektów szkoleniowych w obszarze planowania lub wdrażania rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model rozwoju gospodarczego, który zakłada maksymalizację wykorzystania surowców, materiałów i produktów przy jednoczesnym respektowaniu ograniczeń zasobowych Ziemi. Jest to zatem środek do realizacji celu jakim jest m.in. dążenie do łagodzenia presji na środowisko i ograniczanie wyczerpywania się zasobów.

Nabór wniosków rozpocznie się 17 sierpnia i będzie trwał do 11 września 2023 r.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego oraz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, a także partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców i organizacje związkowe.

Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy i ich pracownicy z mikro-, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, przy czym pracownicy dużych przedsiębiorstw nie mogą stanowić więcej niż 40% pracowników objętych wsparciem w projekcie. Dodatkowo uczestnicy projektu muszą być zainteresowani planowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku nisko- i zeroemisyjności oraz wdrażaniem rozwiązań GOZ.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien mieć niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Budżet konkursu wynosi 89 mln zł. Maksymalna wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać 11 125 000 zł. Co istotne, w projektach nie przewiduje się wkładu własnego. To oznacza, że można zdobyć dofinansowanie, które pokryje 100% kosztów projektu.

W ramach kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu można uwzględnić takie elementy jak:

  • aktywna rekrutacja grupy docelowej, która ma na celu w szczególności uświadomienie potencjalnym uczestnikom projektu znaczenia i korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie;
  • działania szkoleniowe;
  • działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi dotyczące praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (o ile potrzeba ich realizacji będzie wynikać z potrzeb uczestników szkoleń).

Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekraczać 36 miesięcy, przy czym projekt musi rozpocząć się nie później niż 1 marca 2024 r. Przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie projekty ogólnopolskie.

Konkurs organizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Celem konkursu jest wybór projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania FERS 01.03., tj. wspierania dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się oraz dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

Szczegółowe informacje o konkursie „GOZ – to się opłaca” można znaleźć na stronie PARP (TUTAJ).

To top