PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU FENIKS

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków inwestycyjnych Priorytetu VII Kultura, Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia do 29 września br.

 

W ramach naboru wspierane będą inwestycje mające na celu wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie i innowacje społeczne. Osiągnięcie tego celu zostanie zapewnione poprzez wsparcie dwóch obszarów:

Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) w celu tworzenia odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Dzięki interwencji powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obszar 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego w celu podniesienia atrakcyjności najcenniejszych zabytków, poprawy obsługi ruchu turystycznego, tworzenia lub wzmocnienia marki zabytku oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w prezentacji oferty.

W ramach programu FEnIKS sektor kultury uzyskał rekordowe wsparcie w wysokości 600 mln euro. Pula środków w pierwszym naborze wniosków dot. infrastruktury kultury i turystyki kulturowej wynosi 400 mln zł.

Uprawnieni wnioskodawcy to:

  • państwowe instytucje kultury,
  • instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,
  • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),
  • publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne,
  • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego,

W przypadku projektów dot. obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być również: jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin wyboru projektów wraz z załącznikami, są dostępne pod linkiem: http://poiis.mkidn.gov.pl/feniks/ogloszenie-o-naborze-projektow

To top