Rozwój kompetencji pracowniczych z Funduszy Europejskich

1,4 mld złotych – taka kwota zostanie zainwestowana do 2029 r. w rozwój kompetencji pracowniczych. To wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników zapewnią Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), dystrybuowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Aktualnie w ramach FERS ogłoszone są trzy konkursy, skierowane do firm i pracowników zainteresowanych wzmacnianiem kompetencji miękkich: „Usługi rozwojowe 4.0”, „Akademia HR” oraz „GOZ  to się opłaca”.

Wyniki z badania ludności Bilansu Kapitału Ludzkiego z 2022/2021 roku potwierdzają odnotowany w poprzednich latach wysoki poziom aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków. Aż 83% osób w wieku 25–64 lat w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie rozwijało swoje kompetencje. Istotną i relatywnie szeroko wykorzystywaną formą edukacji jest uczenie się w miejscu pracy. Do uczestnictwa w kursach lub szkoleniach w największym stopniu motywuje chęć rozwijania umiejętności potrzebnych w pracy. Na znaczenie tego czynnika jako głównej motywacji do rozwoju kompetencji zawodowych wskazało aż 64% badanych. Te dane pokazują, jak istotna z punktu widzenia zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownika jest inwestycja w podnoszenie umiejętności zawodowych.

PARP skupia się na czterech głównych obszarach: pracy, edukacji, zdrowiu oraz dostępności. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdobywania wiedzy potrzebnej do efektywnego funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. FERS to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów – Wiedza Edukacja Rozwój 2007–2013 (POWER) oraz Kapitał Ludzki 2014–2020.

1,4 mld zł z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021–2027 ma wspomóc przedsiębiorców i pracowników w podnoszeniu kompetencji. Program finansuje głównie usługi szkoleniowe i doradcze, które pozwalają przedsiębiorcom łatwiej adaptować się do dynamicznych zmian na rynku pracy.

Obecnie w ramach programu dostępne są trzy konkursy umożliwiające uzyskanie dofinansowania: „Usługi rozwojowe 4.0”, „Akademia HR” oraz „GOZ – to się opłaca”. Ostatnie terminy przyjmowania zgłoszeń to odpowiednio: 3 sierpnia br., 16 sierpnia br. oraz 11 września br.

Rozwiń usługi rozwojowe i otrzymaj zwrot kosztów

Pierwszym z trzech obecnie dostępnych konkursów w ramach FERS są „Usługi rozwojowe 4.0”. Projekt przyczyni się do wsparcia podmiotów mających wpis do BUR, uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych (podmioty BUR).

Przedsiębiorstwa, które zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie, otrzymają finansowe wsparcie w postaci refundacji kosztów: zakupu licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych oraz zakupu usług szkoleniowych lub doradczych, w ramach których pracownicy zostaną przygotowani do użytkowania zakupionej licencji.

Do konkursu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty działające na rzecz innowacyjności, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców i organizacje związkowe. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien mieć niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Dostępne środki na dofinansowanie projektów w ramach naboru to 33,75 mln zł. Maksymalna wartość jednego projektu wynosi 12,5 mln zł. Beneficjenci mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioski przyjmowane są do 3 sierpnia br.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie programu (TUTAJ.)

Dofinansowanie na rozwój polityki kadrowej

„Akademia HR” to konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców, menedżerów HR i pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną w firmie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników. Kadra, dzięki nabytym umiejętnościom, zostanie odpowiednio przygotowana do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie. Jest ona związana m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy.

W ramach konkursu przewidziana jest refundacja na usługi rozwojowe, mające na celu przygotowanie pracodawców do czekających ich ewolucji, takich jak digitalizacja i automatyzacja pracy czy umiejętne kształtowanie kultury organizacyjnej, ukierunkowanej na zaspokojenie aktualnych potrzeb pracowników.

Dostępna w naborze alokacja to 111 111 112 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 100 mln zł. Beneficjenci mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioski będzie można składać od 1 do 16 sierpnia br.

W obecnym naborze wyłaniani są operatorzy.

Więcej informacji o konkursie znajduje się  na stronie programu ( TUTAJ.)

Warto przejść na gospodarkę cyrkularną

Najnowszym konkursem ogłoszonym w ramach FERS jest „GOZ – to się opłaca”. Celem jest promowanie projektów wprowadzających gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) do przedsiębiorstw. Konkurs pozwoli na wyłonienie i zrealizowanie projektów szkoleniowych związanych z planowaniem lub wdrażaniem rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych.

W praktyce oznacza to m.in. dofinansowanie szkoleń dla pracowników przedsiębiorstwa, a także doradztwa dotyczącego praktycznych aspektów GOZ. W obecnie przeprowadzanym naborze wybierane będą podmioty odpowiedzialne za zrekrutowanie, zbadanie poziomu wiedzy przedsiębiorców w zakresie GOZ, a także przeprowadzenie dla nich szkoleń i doradztwa.

Budżet konkursu wynosi 89 mln zł. Maksymalna wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać 11 125 000 zł. W projektach nie przewiduje się wkładu własnego, co oznacza, że możliwe jest dofinansowanie, które pokryje 100% kosztów projektu.

Nabór wniosków rozpocznie się 17 sierpnia br. i będzie trwał do 11 września 2023 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie programu ( TUTAJ. )

Szczegółowe informacje dotyczące Funduszy Europejskich i naborów środków znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (TUTAJ)

To top