Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 6 lipca prowadzi nabór wniosków w konkursie w ramach Ścieżki SMART Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 (FENG 2021 – 2027) na projekty związane z rozwiązywaniem problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniającymi się do zwiększenia dostępności. Celem projektów jest zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach „Ścieżki SMART – nabór tematyczny Dostępność” należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie do 30 października 2023 r. godz. 16:00.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie).

Przedmiot każdego modułu realizowanego w ramach projektu musi być zgodny z zakresem tematycznym naboru tj. zaspokajaniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wsparcie w Ścieżce SMART – nabór tematyczny Dostępność może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
  • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Więcej informacji na temat konkursu wraz z niezbędnymi dokumentami i regulaminem dostępnych jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (TUTAJ).

To top