„Usługi rozwojowe 4.0” – ruszył nabór wniosków wsparcia podmiotów z BUR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do konkursu mającego na celu wybór i dofinansowanie projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). W ramach otrzymanego dofinansowania beneficjenci będą mieli możliwość udzielenia wsparcia firmom szkoleniowym w BUR, które pozwoli na pozyskanie nowego know-how, stworzenia i rozwoju nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych.

Maksymalne dofinansowanie wyniesie 90% wartości projektu. 

PARP ogłasza nabór do konkursu na projekty, których realizacja wpłynie na poprawę jakości usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Nabór wniosków potrwa od 17 lipca do 3 sierpnia 2023 r.

Konkurs pozwoli wesprzeć podmioty mające wpis do BUR uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych (podmioty BUR). Otrzymają one wsparcie w postaci refundacji kosztów:

  • zakupu licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych;
  • zakupu usług szkoleniowych lub doradczych, w ramach których pracownicy zostaną przygotowani do użytkowania zakupionej licencji.

Jedocześnie PARP zastrzega, że potrzeba zakupu usług szkoleniowych lub doradczych związanych bezpośrednio z wykorzystaniem licencji musi wynikać z rzeczywistych potrzeb podmiotów BUR i ich pracowników, zweryfikowanych przez beneficjenta lub partnera.

Do konkursu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien mieć niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 33,75 mln zł. Maksymalna wartość projektu wynosi 12,5 mln zł. Beneficjenci w ramach naboru do konkursu mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Na wartość projektu składają się: wartość dofinansowania projektu i wkład własny beneficjenta w postaci opłaty wnoszonej przez podmioty BUR uczestniczące w projekcie, stanowiące 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Podmioty BUR  aby otrzymać refundację zakupu licencji wraz z usługą szkoleniową lub doradczą (jeżeli występują), będą zobowiązane do wniesienia wkładu własnego w postaci opłaty w wysokości co najmniej 20% kosztów zakupu.

Szczegółowe informacje o konkursie „Usługi rozwojowe 4.0” znaleźć można na stronie PARP (TUTAJ).

To top