Wznowienie naboru wniosków przez Świętokrzyski Fundusz Rozwoju

Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. w Kielcach od 13 czerwca 2023 r. prowadzi ponowny nabór wniosków na pożyczki  dla firm z sektora MŚP w ramach programu „Pożyczki dla MŚP III”

Na firmy, których działalność koncentruje się na terenie województwa świętokrzyskiego, czekają 32 857 142,86 zł, z czego 23 mln pochodzi z Funduszy Europejskich, a dodatkowe 30%  stanowi wkład własny Funduszu.

Pożyczki dla MŚP udzielane są w ramach Projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.6 ”Instrumenty Finansowe dla MŚP” Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Warunki pożyczki:

Pożyczka preferencyjna dla MŚP III

 • Inwestycyjna – do 100% przedsięwzięcia inwestycyjnego brutto.
 • Obrotowa – do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Cel na jaki można uzyskać pożyczkę

Inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności na rynku na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi, m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch;
 • możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności;
 • pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania;
 • zakupem nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach).

Warunki udzielania pożyczki 

 • oprocentowanie pożyczki de minimis – 0,00%,  stałe w całym okresie finansowania;
 • oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych – na poziomie stopy bazowej KE oraz marży, aktualnie od 8,22%;
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki lub wcześniejszą spłatę;
 • możliwość finansowania bez wkładu własnego;
 • okres spłaty do 60 miesięcy, karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy;
 • zabezpieczenie pożyczki uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu;
 • możliwość uzyskania pożyczki wyłącznie pod weksel in blanco i oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji Pożyczkobiorcy, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego złożone w formie aktu notarialnego w przypadku pożyczek nie przekraczających kwoty 100.000 zł, dla podmiotów działających dłużej niż 24 miesiące o dobrej kondycji finansowej;
 • przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny sytuacji finansowej i prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Dla kogo przeznaczona jest pożyczka

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • podmiotów posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki.
Więcej informacji na stronie SFR Sp. z o.o. (TUTAJ)

Nabór wniosków o Pożyczkę dla MŚPIII prowadzony jest w formie papierowej w oddziale SFR Sp. z o.o. w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 4, II piętro lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wniosku z kompletem dokumentów na adres:  msp3@sfr-kielce.pl lub sekretariat@sfr-kielce.pl. Więcej informacji: tel. 41 36 00 28.

To top