66 mln zł na „Rozwój oferty klastrów dla firm” – PARP wydłuża nabór

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłuża do 29 września 2023 r. nabór wniosków do konkursu mającego na celu wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra. O dofinansowanie mogą starać się Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych oraz koordynatorzy ponadregionalnych klastrów wzrostowych.

Klaster stanowi źródło korzyści i tworzy nową wartość dla wszystkich typów podmiotów uczestniczących w klastrze, takich jak przedsiębiorstwa, uczelnie i inne jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, administracja publiczna oraz pozostałe organizacje wspierające.

Działanie ma na celu rozwój oferty usługowej świadczonej przez koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) oraz ponadregionalnego klastra wzrostowego poprzez projektowanie i wdrażanie nowych lub znacząco ulepszonych usług. Dotyczy to oferty w takich obszarach strategicznych jak: transformacja cyfrowa, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), gospodarka niskoemisyjna, nowoczesna edukacja, w tym wsparcie internacjonalizacji oferty Krajowych Klastrów Kluczowych na wydarzeniach branżowych, w które wpisuje się oferta klastra i członków biorących udział w projekcie. Program zakłada podniesienie potencjału kadrowego, kompetencyjnego, organizacyjnego oraz infrastrukturalnego.

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym naborze wynosi 66 mln zł. Beneficjenci mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 85%, w zależności od rodzaju wydatku i zapotrzebowania.

Na co można pozyskać dofinansowanie

Dofinansowanie uzyskane w ramach konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm” może być przeznaczone na:

 • rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra do świadczenia nowej lub znacząco ulepszonej usługi na rzecz członków klastra;
 • działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych;
 • działania związane z umiędzynarodowieniem oferty produktowej klastra, w tym na misjach gospodarczych, targach.

W ramach programu dofinansowanie powinno zostać przeznaczone na jeden z dwóch obszarów:

 • rozwój oferty usługowej świadczonej przez koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) albo ponadregionalnego klastra wzrostowego poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowych (lub znacząco ulepszonych) usług;
 • rozwój potencjału klastra poprzez podniesienie potencjału kadrowego, kompetencyjnego, organizacyjnego lub infrastrukturalnego koordynatora w zakresie świadczenia usług na rzecz członków klastra oraz zarządzania siecią powiązań wewnątrz klastra lub uczestnictwa w międzynarodowych partnerstwach i sieciach współpracy.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania:

 • Wydatki operacyjne, w tym m.in. koszty personelu, szkoleń, wynajem pomieszczeń,
  tłumaczenia, usługi eksperckie.
 • Wydatki inwestycyjne, w tym m.in. zakup środków trwałych, robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Wydatki związane z internacjonalizacją, w tym m.in. koszty delegacji, opłaty
  rejestracyjne za udział w wydarzeniach, koszty organizacji i obsługi stoisk.
 • Wydatki uzupełniające, w tym m.in. koszty najmu infrastruktury badawczej i
  demonstracyjnej, usługi doradcze, koszty uzyskania certyfikatów.

Szczegółowe informacje o konkursie „Rozwój oferty klastrów dla firm” znaleźć można na stronie PARP.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 jest kontynuacją Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem programu jest wspieranie rozwoju i zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji, inwestycji i infrastruktury oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

(Źródło: parp.gov.pl)

To top