Fundusz Młodzieżowy

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne. Grupą docelową realizowanych projektów ma być młodzież w wieku 15-29 lat.

Kto może złożyć wniosek ?

  1. Organizacje pozarządowe:

– stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe,

– jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną,

– związki stowarzyszeń,

– fundacje,

– kółka rolnicze,

– cechy rzemieślnicze,

– izby rzemieślnicze,

– izby gospodarcze,

– samorządy gospodarcze,

– wspólnoty mieszkaniowe.

  1. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
  2. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Spółdzielnie socjalne.
  4. Koła gospodyń wiejskich.
  5. Ochotnicze straże pożarne.
  6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach:

Priorytet 1. jest przeznaczony dla młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich.

Realizacja projektów w ramach Priorytetu 1 odbywać się będzie poprzez wyłonienie Operatorów.

W ramach Priorytetu 1 wyodrębniono dwie ścieżki tematyczne:

– Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych,

– Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich.

Priorytet 2.: Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym.

Projekty realizowane w ramach niniejszego priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji młodzieżowych w życiu publicznym w działaniach dotyczących m.in. edukacji obywatelskiej, solidarności międzypokoleniowej, a także analizy sytuacji młodzieży.

Przedmiotem wsparcia będzie także udział organizacji młodzieżowych w dialogu obywatelskim i procesach konsultacji.

Priorytet 3.: Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych.

Projekty realizowane w ramach niniejszego Priorytetu powinny przyczyniać się do budowy i wzmocnienia potencjału organizacji młodzieżowych poprzez:

– poprawę ich zarządzania,

– tworzenie i doskonalenie zasobów,

– tworzenie i rozwijanie strategii działania organizacji.

Wszystkie projekty mają realizować cel główny Programu FM, jakim jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.

Opis:

Instytucją Zarządzającą Rządowym Programem Fundusz Młodzieżowy (FM) jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Cel: zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.

Grupą docelową realizowanych projektów ma być młodzież w wieku 15-29 lat.

Dofinansowanie można otrzymać jedynie na działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej.

Pozyskane środki nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

Uprawniony podmiot może złożyć 2 oferty – jedną w priorytecie 1 oraz jedną w Priorytecie 2 lub Priorytecie 3.

Termin składania wniosków: 25 września 2023

Więcej informacji: pod linkiem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/fundusz-mlodziezowy/edycja-2024/

To top