PROO – Priorytet 1B. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Program umożliwia dofinansowanie zadań służących zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne.

Kto może złożyć wniosek ?

  1. Organizacje pozarządowe: stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
  2. Kościelne osoby prawne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
  3. Spółdzielnie socjalne.
  4. Koła gospodyń wiejskich.
  5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Wnioskodawca może prowadzić działalność gospodarczą, ale środki pochodzące z dotacji nie mogą służyć do jej finansowania.

Ze środków pochodzących z PROO można pokryć jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej Wnioskodawcy.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Zadania służące zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne.

W ramach konkursu można uzyskać środki na pokrycie wymaganego wkładu własnego w jednym projekcie zgodnym z celami PROO, który pozwoli na:

– udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,

– realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,

– realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

O dotację na wymagany wkład własny można aplikować w zakresie projektów zarówno planowanych do realizacji jak i już realizowanych (ale nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia jego realizacji).

Projekt międzynarodowy musi wpisywać się w działalność statutową wnioskodawcy i może być realizowany na terenie Polski lub poza jej granicami.

Załącznikiem do wniosku jest projekt, którego wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków PROO, przygotowany na formularzu wniosku zatwierdzonym przez instytucję realizującą dany program/konkurs.

W przypadku sporządzenia projektu w innym języku niż polski wymagane jest załączenie tłumaczenia projektu na język polski. Jeżeli wersja polska została przetłumaczona w formie tłumaczenia zwykłego (nieprzysięgłego) Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stwierdzającego zgodność tłumaczenia z treścią projektu.

Przed złożeniem wniosku należy zweryfikować, czy dany Program jest finansowany lub współfinansowany z polskich środków publicznych.

Informacje dodatkowe:

Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nabór jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 (PROO).

Cel główny programu: wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe programu:

  1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne.
  2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym.
  3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

W ramach konkursu można złożyć jeden wniosek na sfinansowanie wkładu własnego w ramach jednego projektu międzynarodowego.

Termin składania wniosków:  2 października – 13 listopada 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/edycja-2023/priorytet-1b/

To top