PROO – Priorytet 2A. Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych

W ramach konkursu można uzyskać dotacje operacyjną przeznaczoną na działania obejmujące kompleksowe przygotowanie wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. Wsparciem są objęte działania organizacji posiadających wykonalny plan działań przygotowawczych do utworzenia kapitału żelaznego.

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności: stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
 2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Spółdzielnie socjalne.
 4. Koła Gospodyń Wiejskich.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.

W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Działania obejmujące kompleksowe przygotowanie wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego:

 1. Opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego.
 2. Opracowanie dokumentacji administracyjnej (systemu zarządzania kapitałem żelaznym wraz ze strukturą oraz procedurami, dokumentacji prawnej itp.).
 3. Opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego.
 4. Realizację działań, które pozwolą rozpocząć pozyskanie środków dla utworzenia kapitału żelaznego po zakończeniu etapu przygotowawczego, w tym między innymi: pozyskanie listów intencyjnych od potencjalnych darczyńców z sektora przedsiębiorstw, indywidualnych filantropów, przygotowanie do organizacji zbiórek publicznych w formie tradycyjnej i on-line, przygotowanie do pozyskania współfinansowania ze strony samorządów, zagwarantowanie środków z 1% w przypadku organizacji pożytku publicznego, przygotowanie do pozyskania środków od organizacji pozarządowych działających np. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (fundacji korporacyjnych) itp.
 5. Realizację działań mających na celu pozyskanie partnerów instytucjonalnych (zbudowania koalicji na rzecz kapitału żelaznego), którzy będą w różnych formach wspierać budowę i wykorzystanie potencjału kapitału żelaznego (partnerzy rozumiani są tu jako podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe, które potwierdzą gotowość i możliwości do zaangażowania się w działania).
 6. Realizację działań promocyjno-informacyjnych związanych z przygotowaniem do budowy kapitału żelaznego, w szczególności upowszechniania w otoczeniu Wnioskodawcy informacji nt. znaczenia kapitału żelaznego i korzyści wynikających z jego utworzenia dla społeczności lokalnej.
 7. Udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych których tematyka związana jest z procesem przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.
 8. Przeprowadzenie wizyt studyjnych w organizacjach mających doświadczenie w procesie przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.

Wsparciem są objęte działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań przygotowawczych do utworzenia kapitału żelaznego.

Dotacje przewidziane w ramach konkursu nie mogą zostać przeznaczone na wpłatę do istniejącego lub nowotworzonego kapitału żelaznego.

Informacje dodatkowe:

Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nabór jest przeprowadzany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO).

Cel główny programu: wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne.
 2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym.
 3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Kapitał żelazny to nienaruszalne środki majątkowe zgromadzone przez organizację obywatelską dla których określono sformalizowane zasady gromadzenia i gospodarowania, które są inwestowane oraz traktowane jako bezpieczny instrument do generowania dochodu, z którego organizacja czerpie zyski przeznaczane na realizację jej celów statutowych oraz zapewnienie stabilności instytucjonalnej i organizacyjnej.

Strategia tworzenia kapitału żelaznego powinna zakładać włączanie podmiotów związanych zarówno ze środowiskiem lokalnym jak i ponadregionalnym.

Interesariuszami mogą być np.: osoby prywatne lub lokalne przedsiębiorstwa, które w idei budowy kapitałów żelaznych odnajdą jeden z celów swoje społecznej odpowiedzialności.

Źródłami finansowania kapitału żelaznego mogą być np.: darowizny od osób fizycznych lub firm, odpisy od wynagrodzeń, zbiórki publiczne, imprezy promocyjne czy dobroczynne bale charytatywne. Proces budowania kapitałów żelaznych powinien zostać wsparty również przez samorządy lokalne, które mogą udzielić mu poparcia w formie patronatu lub zaangażowania finansowego.

W ramach konkursu nie można składać wniosków w ramach grup partnerskich.

Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.

Termin składania wniosków: 2 października – 13 listopada 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/edycja-2024/priorytet-2a/

To top