PROO – Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Program oferuje wsparcie instytucjonalne dla organizacji obywatelskich, które prowadzą działalność w obszarze mediów obywatelskich lub obywatelskiej kontroli działań władz publicznych oraz instytucji prywatnych. Wkład własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

Kto może złożyć wniosek ?

O dotacje mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność lub planują prowadzenie działalności w takich obszarach jak:

  1. Media obywatelskie – podmioty prowadzące regularną działalność polegającą na publikowaniu treści ważnych z punktu widzenia:

– społeczności lokalnej lub regionalnej, a dominującym obszarem tematycznym jest poziom lokalny lub regionalny,

– wyodrębnionych grup społecznych lub branż.

  1. Organizacje strażnicze – podmioty, których celem jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub instytucji prywatnych oraz które systematycznie monitorują procesy legislacyjne, rzetelność, uczciwość i sprawność władz, a także wywieranie wpływu na rzecz osiągnięcia zmian w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów w sferze publicznej, przy zachowaniu stałej dbałości o dokumentowanie i upowszechnianie informacji o prowadzonej działalności.
  2. Organizacje pozarządowe, które planują rozpoczęcie działalności prowadzonej przez media obywatelskie i organizacje strażnicze.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Realizacja następujących zadań przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie:

  1. Wspieranie działań statutowych tych organizacji.
  2. Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
  3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Dominującym kierunkiem wsparcia w ramach Priorytetu 3 jest dofinansowanie inicjatyw na poziomie lokalnym.

Informacje dodatkowe:

Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pełna nazwa programu to Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 (PROO).

Cel główny programu: wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe programu:

  1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne.
  2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym.
  3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Przedmiot konkursu: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.

Termin składania wniosków: 2 października – 13 listopada 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/edycja-2024/priorytet-3/

To top