ROHiS

Program przewiduje dofinansowanie działań organizacji harcerskich w zakresie zwiększenia ich instytucjonalnej sprawności, niezależności i profesjonalizmu, oddolnej aktywności obywatelskiej, podtrzymywania i upowszechniania kultury, edukacji obywatelskiej, ochrony środowiska i praw zwierząt.

Kto może złożyć wniosek ?

Organizacje harcerskie – stowarzyszenia posiadające osobowość prawną:

– zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– objęte Protektoratem Prezydenta RP i pracujące harcerską metodą wychowawczą.

O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem.

Wnioskodawcy nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Dofinansowanie działań organizacji harcerskich w zakresie zwiększenia ich instytucjonalnej sprawności, niezależności i profesjonalizmu, oddolnej aktywności obywatelskiej, podtrzymywania i upowszechnianiu kultury oraz zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie tradycji narodowej i lokalnej, edukacji obywatelskiej i kształtowania postaw obywatelskich, ochrony środowiska i praw zwierząt, w tym:

Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich:

Zadanie 1.1. Kształcenie metodyczne wychowawców;

Zadanie 1.2. Kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich;

Zadanie 1.3. Kształcenie specjalistyczne;

Zadanie 1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.

Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich:

Zadanie 2.1. Organizacje harcerskie, jako partner strategiczny państwa;

Zadanie 2.2. Promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych;

Zadanie 2.3. Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich;

Zadanie 2.4. Budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw;

Zadanie 2.5. Konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

Informacje dodatkowe:

Instytucją Zarządzającą Rządowym Programem Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (ROHiS) jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Cel główny: wzmocnienie organizacji harcerskich w zakresie potencjału instytucjonalnego oraz realizowanej działalności programowej.

Cele szczegółowe:

  1. Wsparcie organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w dziele wychowania młodych ludzi.
  2. Zapewnienie stabilności ruchowi harcerskiemu, który łącząc tradycję i nowoczesność, umożliwia harmonijny rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków.

Spodziewane efekty programu:

  1. Wzrost liczby młodych osób, którzy podejmą dobrowolną pracę w organizacjach harcerskich.
  2. Wzrost poziomu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską.
  3. Wzrost skuteczności i jakości działalności programowej oraz umocnienie potencjału organizacjach harcerskich.
  4. Wzmocnienie współpracy organizacjach harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.

Termin składania wniosków: 4 września – 9 października 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-wsparcia-harcerstwa/edycja-2024/

To top