Szanse na rozwój firmy lub jednostki samorządu terytorialnego – lista dostępnych dofinansowań

Rozwój kompetencji związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, dofinansowaniem szkoleń, dotyczących doradztwa, studiów podyplomowych lub erasmus dla młodych przedsiębiorców. To tylko kilka wybranych obszarów wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego z szerokiej oferty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Warto zapoznać się z terminami naborów konkursów, aby nie przegapić możliwości rozwoju. Nabory finansowane są w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW) oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

 • Szybszy rozwój startupów

91 mln zł czeka na innowacyjne startupy w ramach programu „Startup Booster Poland – Smart UP” o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym. Dzięki wsparciu, przedsiębiorstwa na wczesnym etapie mają większe szanse na odniesienie sukcesu. Wnioski konkursowe można zgłaszać do 22 sierpnia.

Dofinansowanie jest dostępne dla podmiotów działających na rzecz innowacyjności, które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Maksymalne dofinansowanie w ramach konkursu to 18 mln zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

 • Udoskonalone procesy wzornicze dla MŚP

„Wzornictwo w MŚP” to konkurs PARP skierowany do sektora MŚP. Obejmuje on wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych, aby lepiej dostosowywać firmy do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększać atrakcyjność oferowanych przez nie produktów.

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 3 mln zł z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Wsparcie PARP wynosi do 85% wartości projektu.

Nabór wniosków trwa do 29 sierpnia br.

 • Większy komfort podróży w Polsce Wschodniej

Budowa lub przebudowa dróg w celu ustanowienia niezbędnych połączeń do sieci TEN-T, przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu, budowa lub przebudowa dróg w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, a także budowa lub przebudowa obwodnic. To główne założenia konkursu „Infrastruktura drogowa”.

Z budżetu w wysokości 1,355 mld zł skorzystać mogą jednostki samorządu terytorialnego z województw Polski Wschodniej. Dofinansowanie może wynieść do 85% wartości projektu. Termin naboru kończy się 30 sierpnia br.

Z kolei na zakup bezemisyjnego taboru (tramwajów, trolejbusów lub autobusów), budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego oraz digitalizację systemu mobilności w miastach pozwoli dofinansowanie z konkursu „Zrównoważona mobilność miejska”.

Beneficjentami projektów mogą być miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców z Polski Wschodniej. Runda dofinansowania kończy się 18 grudnia 2025 r. Wymagany wkład własny do realizacji projektu to 15%. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze to 1,35 mld zł.

Konkursy finansowane są z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

 • Profesjonalizacja klastrów

„Rozwój oferty klastrów dla firm” to program, który ma na celu wzmocnienie potencjału oraz podniesienie poziomu profesjonalizmu działalności koordynatorów klastrów. Kluczowym aspektem programu jest rozwijanie innowacyjnej oferty usługowej w zakresie badań, rozwoju i innowacji (B+R+I) na rzecz członków klastra.

Dzięki wsparciu PARP, klastry będą miały szansę na wzmocnienie swojej pozycji na rynku i podniesienie jakości swojej działalności. Wsparcie finansowe może wynosić nawet do 85% wartości wydatku. Całkowita pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w tej edycji wynosi 66 mln zł w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Nabór wniosków jest nadal otwarty i trwa do 30 sierpnia 2023 roku.

 • Ciągłość w firmie rodzinnej

Dla zachowania ciągłości w biznesie rodzinnym niezbędne jest przekazanie firmy kolejnym pokoleniom, czyli przeprowadzenie sukcesji. W ramach „Sukcesji w firmach rodzinnych” można uzyskać dofinansowanie na wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia.

Nabór do konkursu trwa do 30 września br. i finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 • Edukacja dla polskich przedsiębiorców

We wrześniu dobiega końca możliwość naboru do konkursów wspierających podnoszenie kompetencji polskich przedsiębiorców – „Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców” oraz „Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla przedsiębiorców” w ramach POWER . W ramach konkursów przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie od PARP, aby bez ponoszenia dużych kosztów uczestniczyć m.in. w szkoleniach, korzystać z usług doradczych czy odbyć studia podyplomowe.

Koniec rundy dla wszystkich trzech konkursów zaplanowano na 30 września br.

 • MŚP a zamówienia publiczne

Aby jeszcze bardziej zachęcić polskich przedsiębiorców do udziału w przetargach publicznych, PARP ogłosiła nabór „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich – oferta dla przedsiębiorców” w ramach POWER.

Celem konkursu jest wzrost aktywności przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych. Zagwarantuje to wzrost wiedzy i kompetencji u przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy do tej pory byli na tym rynku nieaktywni.

Dofinansowanie może wynieść do 90% wartości projektu. Nabór wniosków trwa do 30 września br.

 • Wsparcie dla innowatorów 

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce – to główny cel „Ścieżki SMART 2 nabór 2023” w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Celem programu jest wsparcie przedsiębiorstw wdrażających innowacje produktowe lub procesowe, a także prowadzących cyfryzację i transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Budżet konkursu wynosi 890 mln zł. Nabór wniosków w ramach konkursu trwa do 30 października 2023 roku.

Drugim konkursem ze ścieżki SMART jest „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność” w ramach FENG. Podejmowane działania mają zaspokoić osoby ze szczególnymi potrzebami, eliminując bariery i umożliwiając im pełny dostęp do różnych sfer życia. Dofinansowanie jest przeznaczone wyłącznie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Budżet konkursu wynosi 222 mln zł. Wnioski składać można do 30 października br.

 • Rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami

„Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców” w ramach POWER to runda dofinansowania dla MŚP i dużych firm, której głównym celem jest aktywizacja w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. PARP zachęca firmy do udziału w szkoleniach i korzystania z doradztwa w tym zakresie.

Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych. Nabór wniosków kończy się 30 września br.

 • Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Przemysł 4.0 to koncepcja nowoczesnego podejścia do produkcji, oparta na wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych i automatyzacji. Wprowadzanie jej do MŚP umożliwia program PARP – „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”. Stanowi on niezwykłą szansę dla firm na zdobycie wsparcia w tym zakresie. Dofinansowanie jest dostępne tylko dla firm z Polski Wschodniej.

100 mln zł – to środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze. Właściciele firm mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości nawet do 3 mln zł z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać do 25 października br.

 • Ponowny start dla przedsiębiorców

PARP przeznacza także środki dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają działalność gospodarczą. Pomoc dostępną w ramach konkursu „Nowy start – oferta dla przedsiębiorców” w ramach POWER można przeznaczyć m.in. na analizę przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji, wsparcie w adaptacji do uwarunkowań rynkowych oraz przeszkolenie już zatrudnionych pracowników.

Konkurs jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do 30 listopada br.

 • Akademia Menadżera MMŚP

Dynamiczna cyfryzacja gospodarki jest dużym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców. Z tego względu „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla przedsiębiorców” ze środków POWER wspiera szkoleniowo i doradczo mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa  w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej. Rozwijanie kompetencji cyfrowych przez kadry kierownicze wydaje się niezbędne do skutecznego zarządzania ich organizacjami oraz pracownikami.

W ramach naboru można otrzymać maksymalnie 150 000 zł. Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu.

Runda finansowania kończy się 30 listopada br.

 • Zagraniczna podróż dla młodych przedsiębiorców

W ramach konkursów „Erasmus Global” oraz „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” PARP zachęca młodych przedsiębiorców do wyjazdu i uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach. Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Koniec przyjmowania wniosków dla „Erasmus Global” nastąpi 13 marca 2024 r. Do konkursu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” nabór trwa aż do 31 stycznia 2027 r.

(Źródło: parp.gov.pl)

To top