Z Fundacją PZU po lekcjach

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Kto może złożyć wniosek ?

  1. Fundacje.
  2. Stowarzyszenia.
  3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Opis: Organizatorem konkursu jest Fundacja PZU.

Cel: wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Wnioskodawca ma obowiązek podpisania listu intencyjnego ze szkołą (szkołami) partnerską, na rzecz której prowadzony będzie projekt.

Podczas realizacji projektów należy uwzględnić:

– współpracę ze szkołami (szkołami podstawowymi, liceami ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi),

– zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt),

– edukację rówieśniczą.

Koszty administracyjne mogą stanowić maks. 5% budżetu projektu.

Do kosztów administracyjnych zalicza się wyłącznie wynagrodzenie koordynatora zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach danej edycji konkursu.

Termin składania wniosków: 1–30 września 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/Ruszyla_XIX_edycja_konkursow_dotacyjnych

To top