Kultura wrażliwa

Celem konkursu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

Kto może złożyć wniosek ?

  1. Samorządowe, państwowe i współprowadzone instytucje kultury, utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  2. Nieprowadzące działalności gospodarczej organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.
  3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty z zakresu kultury obejmujące szeroko rozumianą działalność edukacyjną oraz artystyczną z udziałem osób niepełnosprawnych, dotyczące wydarzeń artystycznych z następujących obszarów:

– spektakl teatralny (w tym: dramatyczny, muzyczny, widowisko uliczne);

– spektakl taneczny (w tym: baletowy);

– spektakl eksperymentalny;

– musical;

– opera;

– balet;

– performance;

– koncert (w tym: widowiska poetycko-muzyczne);

– happening.

Projekt powinien mieć charakter kulturalny, społeczny i edukacyjny, a także tworzyć pola do dyskusji na ważne społecznie tematy, uwzględniające problematykę niepełnosprawności.

Podstawowym celem projektu powinna być możliwość prezentacji dorobku i talentu artystów niepełnosprawnych (zarówno fizycznie, jak i intelektualnie).

Szczególnie preferowane są działania włączające o charakterze interaktywnym.

Informacje dodatkowe:

Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Cel: szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

Wydarzenie artystyczne, którego dotyczy projekt musi odbywać się z zapewnieniem dostępu dla widzów niepełnosprawnych poprzez prezentację w miejscu dostępnym architektonicznie i komunikacyjnie dla odbiorców oferty kulturalnej Wnioskodawcy.

Udział osób z niepełnosprawnością w wydarzeniu artystycznym, którego dotyczy projekt nie powinien być niższy niż 30 % całego zespołu (artystycznego i organizacyjnego).

Projekt może być realizowany zarówno wyłącznie przez osoby z niepełnosprawnościami, jak i z udziałem artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych.

Wydarzenie artystyczne, którego dotyczy projekt powinno być zaprezentowane publiczności minimum 3 razy z zachowaniem bezpłatnego dostępu.

Publiczność każdorazowo powinna składać się z minimum 90 osób.

Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek w ramach konkursu.

Termin składania wniosków:

16 października 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogolnopolski-konkurs-kultura-wrazliwa/

To top