Polska dziś i jutro

Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność jest ukierunkowana na wspieranie kultury narodowej. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

Kto może złożyć wniosek ?

Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność skierowana jest właśnie na wspieranie kultury narodowej.

Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami w tym, m.in:

– stowarzyszenia, fundacje;

– szkoły, przedszkola;

– kluby sportowe;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– parafie;

– domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury;

– szpitale;

– domy dziecka;

– inne organizacje/instytucje.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Dofinansowanie może być przeznaczone na takie cele, jak:

 1. Inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy).
 2. Podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:
 3. a) organizację seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów;
 4. b) organizację bezpłatnych kursów i szkoleń.
 5. Nauka o kulturze i historii polskiej, w tym:
 6. a) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych;
 7. b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury;
 8. c) utworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących polską kulturę i /lub historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują zagadnienia w sposób rzetelny i obiektywny.
 9. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka).
 10. Prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych.
 11. Finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów programu.

Szczególny nacisk został położony na wsparcie projektów  poszukujących możliwości nowych form wychowania patriotycznego.

Informacje dodatkowe:

Organizatorem programu jest Fundacja Totalizatora Sportowego.

Cel: kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:

– promowanie polskiej kultury i historii – w tym wybranych zagadnień kulturowo-historycznych budujących wiedzę na temat Polski i Polaków;

– propagowanie dziedzictwa narodowego z naciskiem na szczególne, przełomowe, historyczne wydarzenia i znaczące postacie, które zostaną przedstawione w atrakcyjnej formie;

– poszerzanie wiedzy i świadomości narodowej oraz obywatelskiej – poprzez realizację zadań zarówno podtrzymujących tradycję narodową, jak i w sposób nieszablonowy, promujący i przedstawiający patriotyzm w ujęciu nowoczesnym i dynamicznym;

– łączenie tradycji kulturowej i historycznej z nowoczesnością. Poszukiwanie możliwości kreacji nowych form wychowania patriotycznego;

– ochronę narodowego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz wykorzystanie jego wartości w rozwoju zarówno lokalnych społeczności, jak i całego społeczeństwa;

– podtrzymywanie pamięci o ważnych wydarzeniach w historii Polski, budowanie szacunku i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo narodowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby pielęgnowania i podjęcia ochrony;

– kształtowanie oraz promowanie postaw patriotycznych i świadomości, jak również budowanie własnej tożsamości narodowej i obywatelskiej.

Jeden wnioskodawca może złożyć wniosek na realizację tylko jednego projektu w danej edycji programu.

Termin składania wniosków:

nabór ciągły do 31 grudnia 2023 lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków

Więcej informacji pod linkiem: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/program-quot-polska-dzis-i-jutro-quot#cnt

To top