Rządowy Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-30

 

Celem konkursu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski.

Wnioski o wsparcie można składać w ramach następujących priorytetów:

Priorytet 1: Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań.

Priorytet 2: Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań.

Kto może złożyć wniosek ?

  1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
  2. Instytucje kościelne.
  3. Spółdzielnie socjalne.
  4. Koła gospodyń wiejskich.
  5. Kluby sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z o.o. non-profit działające na podstawie przepisów ustawy i sporcie.

W celu współpracy przy realizacji działań możliwe jest tworzenie grup partnerskich.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Priorytet 1: Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań.

Ścieżka 1a: Wsparcie działalności programowej istniejących międzynarodowych domów spotkań.

Ścieżka 1b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego istniejących międzynarodowych domów spotkań.

Priorytet 2: Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań.

Ścieżka 2a: Wsparcie działalności programowej nowopowstających międzynarodowych domów spotkań.

Ścieżka 2b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego nowopowstających międzynarodowych domów spotkań.

Dofinansowane są jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW).

Środki Programu nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

Informacje dodatkowe:

Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Cel: promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski.

Realizacja projektu jest możliwa wspólnie z partnerami publicznymi lub prywatnymi.

Partnerstwo może być realizowane w formułach:

– partnerstwa publiczno-społecznego – podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje mogą w celu wspólnej realizacji zadań publicznych, tworzyć partnerstwa z jednostkami sektora finansów publicznych;

– partnerstwo prywatno-społeczne – partnerstwa mogą być tworzone także z podmiotami prywatnymi.

W ramach zadania możliwe jest zaangażowanie jednocześnie zarówno partnerów publicznych, jak i prywatnych.

Jeden wnioskodawca może złożyć jedną ofertę w ramach jednej lub równocześnie dwóch ścieżek w danym Priorytecie.

Wysokość środków na wydatki majątkowe nie może być większa niż 50% dotacji.

Termin składania wniosków:

4 września – 9 października 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/mds/edycja-2024-mds/

To top