Sportowa Natura

Celem konkursu jest promocja Lasów Państwowych poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Wnioski o granty mogą składać kluby sportowe. Najwyżej oceniane są wnioski o jak najszerszym zasięgu promocyjnym.

Kto może złożyć wniosek ?

Kluby sportowe, wpisane do KRS lub prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Wnioski promujące Lasy Państwowe poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.

Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty.

Przykładowa tematyka:

– promocja obcowania z naturą,

– aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów,

– edukacja leśna i przyrodnicza,

– korzystanie z produktów lasu.

Informacje dodatkowe:

Organizatorem konkursu są Lasy Państwowe.

Cel: promocja Lasów Państwowych dotycząca w szczególności promocji obcowania z naturą, aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji na świeżym powietrzu w otoczeniu terenów leśnych, edukacji leśnej i przyrodniczej społeczeństwa, uprawiania sportu oraz turystyki, a także korzystania z produktów lasu dla codziennych potrzeb.

Najwyżej oceniane są wnioski o jak najszerszym zasięgu promocyjnym.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną datą realizacji.

Wnioski są rozpatrywane systematycznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Informacje o wynikach konkursu pojawią się na stronie internetowej organizatora.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.

Termin składania wniosków:

30 września 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-sportowych

To top