Z Kobietami – Patriotkami

Jednym z celów programu jest propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne. Preferowane są wnioski złożone przez lokalne organizacje działające w obszarze polskiej kultury i historii.

Kto może złożyć wniosek ?

Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami, w tym m.in:

– stowarzyszenia,

– fundacje,

– szkoły,

– przedszkola,

– kluby sportowe,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– kościelne osoby prawne,

– muzea,

– domy kultury,

– biblioteki,

– inne instytucje kultury,

– podmioty lecznicze,

– domy dziecka,

– inne organizacje/instytucje.

Na co można uzyskać wsparcie ?

 1. Inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy).
 2. Podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:
 3. a) organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,
 4. b) organizacja bezpłatnych kursów i szkoleń;
 5. c) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury wpisujących się w cele programu.
 6. Działalność w zakresie nauki o kulturze i historii polskiej, w tym:
 7. a) tworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych;
 8. b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury;
 9. c) tworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących wybrane zagadnienia z obszaru polskiej kultury i /lub historii wpisujących się w cele Programu, które prezentują zagadnienia w sposób ciekawy, rzetelny i/lub nowatorski;
 10. d) tworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych (zarówno tradycyjnych, jak i w wersji cyfrowej wykorzystujących nowoczesne środki przekazu i twórczości).
 11. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka).
 12. Prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych.
 13. Finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów Programu.

Preferowane są wnioski złożone przez lokalne organizacje działające w obszarze polskiej kultury i historii.

Informacje dodatkowe:

Organizatorem programu jest Fundacja Totalizatora Sportowego.

Cele:

 1. Wspieranie projektów nawiązujących do dokonań oraz zasług naszych rodaczek, a także wzmocnienie świadomości, jak ważną rolę odegrały w historii Polski.
 2. Propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne.
 3. Zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości poprzez podkreślenie sylwetek zasłużonych Polek.
 4. Promowanie dziedzictwa historycznego oraz wiedzy na temat bohaterek narodowych zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym.
 5. Ukazanie historii kobiet jako cennego źródła wartości i wzorców.
 6. Uwzględnienie obecności kobiet w sferze kreowania i odczuwania tożsamości narodowej.
 7. Budowanie wiedzy historycznej przez pryzmat doznań i doświadczeń kobiet, a także z perspektywy kobiet jako twórczyń narracji opowiadających o przeszłości.
 8. Zachowanie i popularyzacja pamięci historycznej na temat wkładu zasłużonych działaczek wojennych w rozwój Polski.
 9. Budowanie oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu polskiej historii i kultury (ze szczególnym uwzględnieniem działalności i zasług kobiet) w sposób nieszablonowy oraz nowatorski i/lub innowacyjny, umożliwiający kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych, a także wykorzystujący twórczy potencjał uczestników.

Jeden Wnioskodawca może złożyć maks. jeden wniosek w danej edycji programu.

Termin składania wniosków:

do 31 grudnia 2023 lub wcześniejszego wyczerpania środków

Więcej informacji pod linkiem: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/program-quot-z-kobietami-patriotkami-quot

To top