Fundusze Europejskie dla sektora MŚP – ruszają nabory wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabory wniosków na dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027 dla MŚP z terenu Polski Wschodniej (w tym województwa świętokrzyskiego).

Jeszcze tylko do 8 listopada prowadzony jest nabór do Programu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” Celem dofinansowania jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

Pozyskane środki można przeznaczyć na:

 • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0
 • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania
 • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo

Maksymalna kwota dofinansowania to 3 000 000 złotych, a dofinansowanie pokryje do 85% wydatków w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.

Do 19 grudnia można składać wnioski w Programie „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji”. Celem dofinansowania jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji, a także wspieranie przedsiębiorstw w rozwoju zrównoważonych modeli biznesowych, które opierają się na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym. Oznacza to minimalizację marnotrawstwa surowców, zwiększenie efektywności ekologicznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

 • Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

W ramach I Etapu działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji.

UWAGA! Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 82 781 złotych, może ono pokryć do 100% wydatków kwalifikowalnych, co oznacza, że wkład własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

Ponadto 24 października 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła nabór do konkursu „Laboratorium Innowatora” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem działania jest wsparcie programów mentoringowych pozwalających zweryfikować założenia biznesowe pomysłodawców. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności. Wnioski będą przyjmowane do 19 grudnia 2023 r.

Celem konkursu „Laboratorium Innowatora” jest realizowanie przez operatorów profesjonalnych programów mentoringowych, w ramach których zapewnią kompleksowe wsparcie indywidualnym innowatorom (pomysłodawcom) zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych produktów oraz założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej typu startup.

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności, realizujące programy wsparcia innowacyjnych pomysłów biznesowych osób fizycznych lub startupów i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Przez podmiot działający na rzecz innowacyjności rozumie się w szczególności instytucję otoczenia biznesu działającą na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym:

 • centra transferu technologii,
 • centra innowacji,
 • inkubatory technologiczne,
 • akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
 • parki technologiczne.

Budżet naboru wynosi 14 mln zł. Operatorzy wybrani w ramach obecnego naboru będą mogli przeznaczyć pozyskane środki na działania mentoringowe i doradcze oraz pokrycie kosztów obsługi programu. Dofinansowanie projektu może wynieść od 4 do 7 mln zł. Poziom wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, które mogą objąć m.in.:

 • koszty działań mentoringowych i doradczych realizowanych przez operatorów na rzecz uczestników programu;
 • koszty usług wspomagających weryfikację założeń biznesowych;
 • inne koszty związane z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów, pozyskaniem baz danych oraz nabyciem narzędzi informatycznych i środków trwałych;
 • koszty działań operatorów związanych z obsługą programu tj.: koszty wynagrodzeń członków zespołów projektowych; koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Nabór wniosków trwa od 24 października 2023 r. do 19 grudnia 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00.) Aplikacje konkursowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem LSI (https://lsi.parp.gov.pl).

Przypominamy, że nadal można ubiegać się o mikropożyczki m. in. na rozwój firm, pożyczki inwestycyjne, obrotowe i pomocowe ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji o prowadzonych naborach, terminach oraz warunkach uzyskania dofinansowania znaleźć można na stronie PARP  oraz na stronach internetowych operatorów (Świętokrzyski Fundusz Rozwoju, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego) oraz bezpośrednio w siedzibach w/w instytucji.

To top