Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Składanie wniosków do organów prowadzących do końca października

Zbliża się termin naboru wniosków na 2024 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (NPRCz). Wnioski o wsparcie mogą składać placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne. Budżet Priorytetu 3 NPRCz 2.0 na rok 2024 wynosi ponad 29,5 mln zł.

Do 31 października 2023 r. wnioski do organów prowadzących mogą składać:

  • w ramach Kierunku interwencji 3.1. – dyrektorzy przeszkoli, szkół, w których działają oddziały przedszkolne oraz – po raz pierwszy w tej edycji programu – osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego,
  • w ramach Kierunku interwencji 3.2. – dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych oraz bibliotek pedagogicznych,

Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada 2023 roku.

Dofinansowanie z budżetu państwa może być udzielone:

  1. W odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

– zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,

– realizację działań promujących czytelnictwo.

  1. W odniesieniu do szkół i bibliotek pedagogicznych na:

– zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

– zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,

– realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia jest uzależniona od liczby uczniów i wynosi:

  1. Dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:

– nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,

– od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,

– więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł.

  1. Dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi:

– nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;

– od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;

– więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł.

  1. Dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł.
  2. Dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:

– nie więcej niż 70 – 2 500 zł,

– od 71 do 170 – 3 000 zł,

– więcej niż 170 – 4 500 zł.

Wsparcie finansowe otrzymuje organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Organ prowadzący szkołę, szkołę w ORPEG lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe, przeznacza nie mniej niż 50 proc. kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki.

Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2024 rok w budżecie państwa zarezerwowano kwotę 29,58 mln zł.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-w-sprawie-naboru-wnioskow-na-2024-rok-w-ramach-priorytetu-3-nprcz20

To top