Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają uczniowie niebędący obywatelami polskimi, w tym podlegający ochronie międzynarodowej, zwanymi dalej „uczniami cudzoziemskimi”, uczniowie będący obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz uczniowie należący do mniejszości narodowych oraz etnicznych, a także na rzecz placówek oświatowo – wychowawczych działających w środowisku lokalnym, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy.

Kto może złożyć wniosek ?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
  3. Instytucje kościelne.
  4. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
  5. Spółdzielnie socjalne.
  6. Kluby sportowe.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Dofinansowanie otrzymają projekty na rzecz przygotowania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, pomocy nauczyciela oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych do pracy z uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw poprzez: organizację szkoleń lub warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności kadry szkolnej w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym.

Preferowane są projekty, których program uwzględnia co najmniej jeden z poniższych elementów:

  1. Użycie różnorodnych metod i narzędzi, tj. szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, pomocy nauczyciela oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych efektywnie wspierających rozwój niezbędnych kompetencji do pracy w środowisku wielokulturowym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i języka edukacji szkolnej, również w formie zdalnej.
  2. Uwzględnienie w działaniach skierowanych do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, pomocy nauczyciela oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych elementów wspierających adaptację szkolną oraz integrację między uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi, w tym uczniami, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
  3. Wsparcie współpracy szkoły z lokalnym środowiskiem wielokulturowym.
  4. Doskonalenie znajomości języka polskiego dla osób zatrudnionych jako pomoc nauczyciela, niebędących obywatelami polskimi.

Informacje dodatkowe:

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN).

Cel: dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają uczniowie niebędący obywatelami polskimi, w tym podlegający ochronie międzynarodowej, zwani dalej „uczniami cudzoziemskimi”, uczniowie będący obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także na rzecz placówek oświatowo-wychowawczych działających w środowisku lokalnym, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemscy oraz uczniowie będący obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Jeden wnioskodawca może złożyć maks. jedną ofertę w ramach naboru.

Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 15 osób.

Termin składania wniosków:

16 października 2023

\Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2023-r-zadania-publicznego-pn-wspieranie-inicjatyw-edukacyjnych-w-szkolnym-srodowisku-wielokulturowym–druga-edycja

To top