GOZ w MŚP- zasady naboru i kryteria oceny wniosków – webinarium w PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorstwa MŚP do udziału w webinarze dotyczącym zasad naboru i kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie, składanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – Działanie 1.3 FEPW Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP-etap I.

Nabór i webinar skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej, obejmującej województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.

W ramach działania 1.3 FEPW przewidziano dwuetapowe wsparcie projektów MŚP prowadzących do wypracowania i wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wparcie realizowane będzie w dwóch etapach:

Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Wsparcie obejmie usługi doradcze, których efektem ma być opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ-transformacji). W zakres usługi doradczej wejdzie audyt przedsiębiorstwa, opracowanie możliwych kierunków transformacji w nurcie GOZ oraz ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ.

Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Wsparcie obejmie wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie.

W etapie I Działania 1.3 FEPW będzie przygotowany model biznesowy GOZ-transformacji, który jest dofinansowany w 100 procentach przez PARP. Każdy Wnioskodawca otrzymuje po zatwierdzeniu Modelu kwotę 82 781 zł wypłacaną w formie ryczałtu.

Co to jest GOZ?

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model gospodarczy, w którym przy zachowaniu warunku wydajności:

  • wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana lub/i
  • ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie).

Źródło: parp.gov.pl

To top