Partnerzy dla startupów – wyniki naboru w PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza wyniki naboru „Platformy startowe dla nowych pomysłów” z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

O dofinansowanie projektów mogły ubiegać się ośrodki innowacji mające siedzibę na obszarze Polski Wschodniej. Złożone w naborze projekty zostały ocenione przez ekspertów w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów. Do dofinansowania rekomendowano cztery projekty na łączną kwotę ponad 88 mln zł, złożone przez: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., Rzeszowską Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Hugetech Sp. z o.o.

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 FEPW Platformy startowe dla nowych pomysłów prowadzony był od 18 kwietnia do 12 lipca 2023 r. W konkursie wystartować mogły ośrodki innowacji mające siedzibę na obszarze Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.

Dofinansowanie uzyskać mogły projekty partnerskie, zarządzane przez Animatorów Platform startowych i oferujące kompleksowe programy inkubacji innowacyjnych pomysłów biznesowych. W toku inkubacji Platformy startowe powinny zapewnić startupom dostęp do specjalistycznych usług doradczych i eksperckich oraz finansowania poprzez granty. Wsparcie Platform ma na celu stworzenie rentownych modeli biznesowych startupów oraz przygotowanie ich innowacyjnych rozwiązań do dalszej komercjalizacji.

Kwota dofinansowania projektu w ramach naboru może wynieść od 10 do 25 mln zł. Podmioty, których projekty zostały wybrane do dofinansowania będą mogły przeznaczyć pozyskane środki na koszty operacyjne, w tym wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty indywidualnego wsparcia startupów, tj. koszty usług podstawowych, specjalistycznych oraz grantów pieniężnych dla startupów.

Wybrane przez PARP nowe partnerstwa – już jako Platformy startowe dla nowych pomysłów – na początku 2024 r. rozpoczną działalność od pozyskiwania zgłoszeń osób fizycznych, które mają ambicję uruchomić i rozwijać własny startup w Polsce Wschodniej. Wszyscy zainteresowani tworzeniem innowacyjnych produktów będą mogli przedstawić swój biznesowy pomysł jednej z czterech Platform startowych:

  • Platforma Startowa Unicorn Hub – Edycja II,
  • Wschodni Akcelerator Biznesu 2,
  • Platformy startowe Start in …,
  • Platforma startowa HugeTECH Revolution.

W toku programu inkubacji nowopowstały podmiot (startup) korzystać będzie z darmowych usług niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem swojego pomysłu biznesowego. Na tym etapie wsparcie Platformy startowej będzie koncentrowało się na testowaniu i weryfikowaniu hipotez biznesowych i technologicznych startupu, aż do momentu przygotowania kompletnego modelu biznesowego umożliwiającego wdrożenie innowacyjnego produktu startupu. Każdy startup pod opieką swojego Menagera Inkubacji będzie realizował Indywidualny Plan Inkubacji, który może obejmować wsparcie w postaci:

  • usług podstawowych (w tym m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne, marketingowe);
  • usług specjalistycznych niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. technicznych, technologicznych, inżynierskich, informatycznych, wzorniczych, marketingowych), w tym obejmujących testowanie i weryfikowanie koncepcji biznesowych,
  • grantu pieniężnego przeznaczonego na sfinansowanie usług przez startup.

Po zakończeniu inkubacji najlepsze startupy uzyskają możliwość́ ubiegania się o bezzwrotne wsparcie PARP w wysokości do 600 tys. zł z przeznaczeniem na dalszy rozwój działalności.

Pula środków przewidziana na nabór na ten moment nie została wyczerpana. Po rozstrzygnięciu ewentualnych protestów Wnioskodawców i w przypadku dostępności środków przeznaczonych na komponent I – Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego, PARP ogłosi kolejny konkurs dla operatorów Platform startowych.

Więcej informacji o rozstrzygniętym konkursie „Platformy startowe dla nowych pomysłów” znajduje się na stronie PARP.

Źródło: parp.gov.pl

To top