Fundusze Europejskie w 2024 r. – oferta dla świętokrzyskich przedsiębiorców

W 2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje wspierać rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorstw, równocześnie kładąc nacisk na podnoszenie kompetencji oraz poprawę dostępu do usług społecznych. Działania te zostaną sfinansowane w ramach programów takich jak Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) oraz Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Zaplanowane konkursy obejmą różnorodne sektory gospodarki, dając szansę na udział mikro, małym i średnim firmom. Ponadto możliwość aplikowania będą miały jednostki samorządu terytorialnego, organizacje badawcze oraz pozarządowe. Celem takiego zróżnicowania jest stworzenie dynamicznego ekosystemu wspierającego innowacyjność i rozwój społeczny w Polsce.

Wsparcie dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

W 2024 roku w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej PARP zamierza uruchomić serię konkursów, które mają wesprzeć innowacyjność i zwiększyć konkurencyjność polskich firm. Zaplanowane konkursy to:

 • „Zrównoważona turystyka”: celem konkursu będzie wsparcie holistycznych projektów, obejmujących stworzenie ponadregionalnych tras turystycznych o dużym potencjale przyciągania gości, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb turystyki kajakowej i kamperowej.
 • „Zrównoważona mobilność miejska”: uczestnicy będą zachęcani do przedstawienia kompleksowych projektów dotyczących ekologicznych, zintegrowanych systemów transportu miejskiego, obejmujących zarówno transport miejski, jak i aktywne formy mobilności. Głównym celem konkursu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz zwiększenie efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.
 • „Infrastruktura drogowa”: celem jest poprawa dostępności drogowej Polski Wschodniej, która zostanie osiągnięta poprzez poprawę powiązań sieci dróg wojewódzkich z siecią TEN-T oraz ważnymi węzłami logistycznymi, a także budowę i przebudowę obwodnic.
 • „Wzornictwo w MŚP”: konkurs przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, ma na celu wykorzystanie procesów wzorniczych poprzez opracowanie strategii wzorniczej i jej implementację w firmie.
 • „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”: dwuetapowy konkurs, polegający na opracowaniu modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa na podstawie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym i wdrożeniu go w firmie.
 • „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”: skupia się na wspieraniu innowacyjności procesów produkcyjnych lub usługowych, zwiększaniu produktywności poprzez diagnozę cyfrowej dojrzałości i plan transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.
 • „Platformy startowe dla nowych pomysłów”: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przewidują wsparcie dla startupów poprzez nowe partnerstwa wybrane przez PARP, działające jako platformy startowe (parków naukowo-technologicznych, parków naukowych, parków technologicznych, inkubatorów technologicznych). Program inkubacji będzie oferować darmowe usługi niezbędne do rozwoju pomysłu biznesowego. Po zakończeniu inkubacji najlepsze startupy będą mogły ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe, przeznaczone na dalszy rozwój działalności.

Więcej informacji na temat konkursów w ramach FEPW znajduje się na stronie PARP (TUTAJ)

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w 2024 roku

Program FENG wspiera wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii, wszelkie działania związane ze wzrostem konkurencyjności, rozwijanie umiejętności w dziedzinie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i ekologicznych technologii.

W 2024 roku PARP planuje uruchomić następujące konkursy w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki:

 • „Granty na eurogranty”: celem jest promowanie innowacyjności oraz internacjonalizacji wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji badawczych. Skupia się na zwiększeniu zaangażowania przedsiębiorców w programy kierowane przez Unię Europejską i zarządzane przez Komisję Europejską.
 • „Ścieżka SMART”: konkurs skierowany jest zarówno do MŚP, jak i konsorcjów. Unijne wsparcie będzie dostępne na wdrożenie innowacji, rozwój infrastruktury B+R, internacjonalizację, rozwój kompetencji pracowników i kadry zarządzającej, cyfryzację oraz zazielenianie działań firm.
 • „Promocja marek innowacyjnych MŚP”: koncentruje się na promocji produktów marek polskich MŚP poprzez Brand Polskiej Gospodarki. Wsparcie będzie przyznawane projektom przedsiębiorców, wykazujących znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych i planujących uczestnictwo w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii poprzez udział w targach i konferencjach.
 • „Rozwój oferty OI dla firm”: skupia się na rozwoju potencjału indywidualnych lub konsorcjalnych ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach, poszerzając ich ofertę o nowe lub ulepszone, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.
 • „Rozwój oferty klastrów dla firm”: oferuje wsparcie w zwiększeniu profesjonalizacji działalności koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych. Celem jest rozwijanie innowacyjnej oferty usługowej dla firm w obszarze B+R+I.
 •  „Startup Booster Poland”: wsparcie w ramach programów rozwojowych o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów), udzielane przez wybranych w trybie konkursowym operatorów, w celu przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat konkursów realizowanych w ramach FENG znajduje się na stronie PARP (TUTAJ)

Informujemy też, że od 11 grudnia ruszył nabór konkursowy na dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 przedsięwzięć badawczo-rozwojowych! Do rozdysponowania jest niebagatelna kwota 45 mln 235 tys. zł! Termin składania wniosku upływa  9 lutego 2024 r. Ze wsparcia mogą skorzystać świętokrzyscy przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa – po spełnieniu określonych warunków.

W ramach naboru, który trwa do 9 lutego 2024 r., założono wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, o ile służy to realizacji agendy badawczej. Dofinansowane w ramach projektów ma być przeznaczone na rozwój istniejącego lub stworzenia nowego zaplecza B+R, które służyć ma działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Projekty dotyczące wsparcia infrastruktury B+R przedsiębiorstw powinny zakładać prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (z wyłączeniem badań podstawowych).

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże, ale pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki, a także współpracy z MŚP, przynoszącej firmom z tego sektora wymierne korzyści (m.in. dostęp do wiedzy, know-how, wykwalifikowaną kadrę, zaplecza B+R oraz rozwiązania organizacyjne).

Niezwykle istotne jest to, że projekty złożone w ramach naboru powinny być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2030+, czyli wpisywać się w zakres Inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego lub obszary zidentyfikowane w ramach PPO.

Więcej informacji o naborze dostępnych jest na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ)

To top