Nabór wniosków na podnoszenie potencjału NGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Nabór rozpoczął się  i zakończy się 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w ramach naboru:

FESW.09.06-IZ.00-001/24 ogłaszanego dla Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 09.06 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Projekty wybrane w ramach naboru będą dotyczyły:

1. kompleksowego wsparcie rozwoju zdolności instytucjonalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego wspieranych przez EFS+ w programie regionalnym przez:

  1. zwiększenie zakresu działalności organizacji przez wzmocnienie potencjału merytorycznego, w tym zasobów ludzkich (członkowie, pracownicy, współpracownicy, wolontariusze),
  2. wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

2. wsparcia rozwoju zdolności instytucjonalnych partnerów społecznych w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego wspieranych przez EFS+ w programie regionalnym przez:

  1. zwiększenie zakresu działalności przez wzmocnienie potencjału merytorycznego,
  2. wzmocnienie potencjału organizacyjnego partnerów społecznych.

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Orientacyjny termin zakończenia postępowania zaplanowany jest na czerwiec 2024 roku.

Regulamin naboru wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – Nabory / konkursy – Ogłoszenie naboru nr FESW.09.06-IZ.00-001/24 (rpo-swietokrzyskie.pl)

(Źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego)

To top