PARP ogłasza nowy nabór na dofinansowanie Podmiotów BUR

Od 24 czerwca br. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie w naborze „Podniesienie kompetencji kadr Podmiotów BUR”. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na refundację kosztów usług doradczych i szkoleniowych podnoszących kompetencje podmiotów świadczących usługi rozwojowe w BUR lub ich pracowników. Budżet na ten cel to ponad 81 mln zł! Działanie jest finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Celem naboru jest wybór takich projektów, które w największym stopniu przyczynią się do podniesienia jakości usług świadczonych w BUR.

Powyższe założenia zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektów, w których podmioty świadczące usługi rozwojowe z dofinansowaniem w BUR podniosą kompetencje swoich kadr poprzez udział w usługach rozwojowych dotyczących:

a) rozwoju lub nabycia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektu związanych z rozwojem umiejętności trenerskich, doradczych, mentorskich lub coachingowych z poniższych obszarów tematycznych:

  • wsparcie transferu efektów uczenia się do praktyki,
  • walidacja efektów uczenia się,
  • ewaluacja usługi;

lub

b) rozwoju lub nabycia nowych kwalifikacji lub kompetencji związanych z zakresem tematycznym prowadzonych lub planowanych do prowadzenia w BUR usług rozwojowych przez uczestników projektu.

Dostępna w ramach naboru pula środków to 73 530 000 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi nie więcej niż 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego (min. 10%).

Działania, które kwalifikują się do dofinansowania, obejmują m.in. koszty rekrutacji potencjalnych odbiorców wsparcia, koszty usług doradczych lub szkoleniowych, koszty zakupu lub amortyzacji środków trwałych, zakupu lub amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, zakupu infrastruktury oraz dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i rozwoju kapitału ludzkiego, organizacje pracodawców oraz organizacje związkowe, uczelnie wyższe, a także stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski można składać wspólnie z partnerami wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

Podmiot ubiegający się o dotację powinien mieć niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w realizacji projektu, w ramach którego udzielił pomocy de minimis dla co najmniej 100 przedsiębiorców.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie od 24 czerwca do 8 lipca 2024 r. za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS.

Więcej informacji znajduje się na stronie PARP.

Źródło: parp.gov.pl

To top