Pożyczka dla MŚP 3 – nowe nabory na dofinansowania dla świętokrzyskich firm

W drugiej połowie kwietnia rozpoczęły się kolejne nabory w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka dla MŚP” skierowana do świętokrzyskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Od 19 kwietnia 2024 Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków w Programie „Pożyczka dla MŚP 3”.

W ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP, KSWP planuje udzielić Jednostkowej Pożyczki co najmniej 41 mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), w tym co najmniej 12 przedsiębiorstwom wprowadzającym innowacje produktowe lub procesowe. Efektem będzie zwiększenie konkurencyjności MŚP na terenie województwa świętokrzyskiego.

Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez MFP-BGK pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w ramach Projektu pt. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej informacji dotyczącej zasad przyznania dofinansowania oraz niezbędnej dokumentacji można uzyskać na stronie KSWP (TUTAJ).

15 kwietnia ruszył nabór wniosków w tym samym Programie „Pożyczka dla MŚP” w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – oddział w Kielcach.

W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych bez żadnych innych opłat i prowizji. PFP w ramach Pożyczki dla MŚP planuje udzielić Jednostkowej Pożyczki co najmniej 46 mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), w tym co najmniej 14 przedsiębiorstwom wprowadzającym innowacje produktowe lub procesowe. Efektem będzie zwiększenie konkurencyjności MŚP na terenie województwa świętokrzyskiego. Wnioski można skłądać zarówno osobiście w wersji papierowej jak i elektronicznie.

Więcej informacji dotyczącej zasad przyznania dofinansowania oraz niezbędnej dokumentacji można uzyskać na stronie PFP (TUTAJ).

Od 22 kwietnia 2024 r. nabór wniosków prowadzi także Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Zasady udzielania wsparcia są takie same jak w przypadku KSWP, a wnioski należy składać w Departamencie Pożyczek i Poręczeń ŁARR S.A. (DPiP), w siedzibie ŁARR S.A. w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34 albo placówce ŁARR S.A. w Skarżysku- Kamiennej, przy ul. ul. Sikorskiego 10/1, w chwili wpływu podlega on rejestracji. Wniosek można złożyć również listownie na wyżej wskazane adresy. O pożyczkę można również zawnioskować w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji na temat dofinansowania uzyskać można na stronie internetowej ŁARR (TUTAJ) lub w placówce ŁARR S.A. w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Sikorskiego 10/1 tel: 660 765 860.

Również 24 kwietnia nabór wniosków w Programie „Pożyczki dla MŚP” prowadzi Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Więcej informacji można uzyskać na stronie OPP (TUTAJ).

Warunki udzielania pożyczki  są takie same we wszystkich trzech instytucjach.

  • kwota jednostkowej pożyczki: do 1 700 000,00 zł,
  • oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania: 2,00%,
  • okres spłaty: do 5 lat od momentu jej uruchomienia,
  • karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki, brak prowizji od udzielenia pożyczki i wcześniejszej spłaty,
  • brak wkładu własnego

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco (obligatoryjnie) wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez OPIWPR Pożyczki udzielane są zgodnie z zasadami określonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków udzielenia pomocy de minimis, Jednostkowa Pożyczka udzielana jest na zasadach rynkowych, o ile pozwalają na to Zasady Kwalifikowalności.

Pożyczkę mogą otrzymać przedsiębiorcy:

  • którzy zamierzają realizować Inwestycję Końcową na terenie województwa świętokrzyskiego oraz nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 7 ust 1 lit. d Rozporządzenia EFRR, za wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w tym przepisie;
  • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
  • nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Partnerem Finansującym, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej posiadają w województwie świętokrzyskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
Pożyczka dla MŚP jest udzielana ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego w Programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Działanie 1.8. Kapitał dla MŚP.
To top