Wsparcie dla przedsiębiorców z branży HoReCa – trwa nabór wniosków

Od 6 maja do 5 czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mogą składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu (dywersyfikacja) dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Inwestycja A1.2.1 jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a maksymalna kwota, o którą można się ubiegać, to 540 tys. zł.

Nabory oraz realizacja i rozliczenie inwestycji przeprowadzone zostaną przez wyłonionych przez PARP operatorów regionalnych. Świętokrzyscy przedsiębiorcy mogą się kontaktować z Operatorem na Region 3 (obejmujący mi. in. województwo świętokrzyskie), którym jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP, które planują rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. O pomoc będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

 1. inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku
   z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów
   w sektorze, w którym prowadzona jest działalność oraz
 2. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
 3. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%, a maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP to 540 tys. zł. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, a rozliczane wyłącznie formie refundacji; wnioskujący nie będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaliczki. Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP wynosi 12 miesięcy i musi się zakończyć najpóźniej 31 stycznia 2026 r.

Rozszerzenie prowadzonej działalności rozumiane jest jako wprowadzenie nowej usługi lub produktu, zaś dywersyfikacja to również zmiana profilu działalności na inny profil w ramach sektorów HoReCa, turystyka lub kultura, w tym oferowanie dotychczasowych produktów lub usług o ulepszonych lub lepiej dostosowanych do klienta parametrach.

Dzięki realizacji przedsięwzięć w ramach inwestycji przedsiębiorcy z branży będą mogli wprowadzić do swojej oferty nowe produkty lub usługi, dotychczas nierealizowane w ramach prowadzonej działalności (np. w obiekcie hotelowym uruchomienie usługi z zakresu kultury). Można również rozszerzyć swoją ofertę poprzez podjęcie działań w innej części sektora (np. w restauracji można adaptować pomieszczenia na prowadzenie warsztatów czy szkoleń kulinarnych).

Dywersyfikacją jest to wszystko, z czego można czerpać dodatkowy przychód w stosunku do źródeł, z których przychód jest dotychczas czerpany, pozostając w sektorze. Dywersyfikacją dla tej inwestycji nie będzie więc przedsięwzięcie, które nowy przychód będzie przynosić, ale jego źródłem będzie działalność prowadzona poza kodami PKD wskazanymi poniżej. Każda nowa usługa lub produkt z zakresu kodów PKD mieści się w zakresie wsparcia.

Rozszerzenie oznacza więc nowy kod PKD w ewidencji przedsiębiorcy, zaś nowe produkty i usługi o zróżnicowanych parametrach, ale bez dodatkowego kodu PKD, to dywersyfikacja.

Inwestycja jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura. Wśród kodów PKD znajdują się:

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Operatorzy przeprowadzą nabór przedsięwzięć MŚP do inwestycji oraz zajmą się ich realizacją i rozliczeniem. Ponadto są zobowiązani do zapewnienia stabilnego i wystarczającego źródła finansowania, które zagwarantuje ciągłość działania firmy przez cały okres realizacji przedsięwzięcia. Operatorzy mają obowiązek zapewnienia pracowników, lokalu oraz odpowiedniego sprzętu, w tym również informatycznego.

Rolą operatorów jest również organizowanie spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz prowadzenie strony internetowej z myślą o inwestycji A.1.2.1 KPO. W razie wątpliwości dotyczących programu i udziału w nim każdy przedsiębiorca może zgłosić się do operatora działającego w jego regionie i poprosić o konsultację.

 • Region 3: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; kontakt: 33 847 54 78; horeca.info@marr.pl

Więcej informacji na temat naboru można przeczytać na stronie PARP.

Źródło: parp.gov.pl

To top