GOZ-transformacja dla Polski Wschodniej – kolejny nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła uruchomienie naboru do drugiego etapu naboru „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” finansowanego z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Jest on skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej. Działanie koncentruje się na wdrażaniu zaawansowanych modeli biznesowych GOZ-transformacji, które zostały opracowane w pierwszym etapie działania.

Gospodarka obiegu zamkniętego lub inaczej gospodarka cyrkularna to model biznesowy, który dąży do minimalizacji zużycia surowców przy jednoczesnym ograniczaniu powstawania odpadów lub do ich ponownego włączenia w cykl produkcji.

W ramach obecnego II etapu działania „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” wsparcie będzie można przeznaczyć na projektowanie i przeprowadzanie prac, które dostosują firmę do wdrożenia nowego modelu biznesowego GOZ-transformacji, na zakup oraz wdrażanie nowoczesnych technologii, inwestycje w zakup maszyn przyjaznych dla środowiska czy szkolenia i przekwalifikowanie pracowników w celu adaptacji do nowych procesów wprowadzanych w przedsiębiorstwie.

Celem naboru jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy działań wynikających z opracowanego w ramach I etapu i zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą (PARP) modelu biznesowego GOZ-transformacji.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego). Miejsce realizacji projektu oraz zasięg terytorialny projektu obejmuje obszar makroregionu Polski Wschodniej.

Nabór wniosków o dofinansowanie do II etapu „Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji” rozpocznie się 13 czerwca 2024 roku. Aplikacje będą przyjmowane do 19 grudnia 2024 roku do godziny 16:00.

Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać na realizację projektu, to 3,5 mln zł, w przypadku pomocy de minimis intensywność wsparcia może osiągnąć do 85% kosztów kwalifikowalnych. Takie wsparcie pozwoli na kompleksową modernizację i adaptację przedsiębiorstw do wymogów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Koszty kwalifikowane do wsparcia obejmują:

  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwie modelu biznesowego GOZ-transformacji;
  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane;
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;
  • koszty usług szkoleniowych;
  • koszty promocji związane z wdrożeniem GOZ w przedsiębiorstwie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla II etapu działania „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” obejmują weryfikację prawidłowo opracowanego i zatwierdzonego – w ramach I etapu działania – modelu biznesowego GOZ-transformacji. Ponadto zawierają zgodność projektu z zakresem i celem działania, realizację założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, współpracę w ramach symbiozy przemysłowej, potencjał do realizacji projektu i jego innowacyjność, wskaźniki projektu, a także kwalifikowalność i racjonalność wydatków zaplanowanych w projekcie. Projekty muszą obejmować praktyki takie jak optymalizacja, współdzielenie zasobów oraz zamykanie obiegów z naciskiem na innowacyjność i zrównoważony rozwój. Wymagane jest również, aby projekt miał pozytywny wpływ na równość szans i był zgodny z zasadami niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Kluczowe jest przedstawienie racjonalnych i uzasadnionych wydatków, które są bezpośrednio związane z realizacją projektu. Współpraca w ramach symbiozy przemysłowej jest dodatkowo premiowana. Te kryteria mają na celu zapewnienie, że dofinansowanie otrzymają projekty najbardziej efektywne i zgodne z długoterminowymi celami zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe informacje na stronie PARP.

Źródło: parp.gov.pl

To top