„Wsparcie firm w okresowych trudnościach” – nowy nabór w PARP

W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) startuje nabór do działania „Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla przedsiębiorców” z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). W ramach projektu przedsiębiorcy, którzy zmagają się z różnymi problemami w prowadzeniu działalności, uzyskają wsparcie szkoleniowe lub doradcze.

„Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla przedsiębiorców” ma na celu wspieranie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, np. szkolenia oraz wsparcie doradcze. Pomoc mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy zmagają się z różnymi problemami, takimi jak kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników lub choroba kluczowych pracowników.

Wsparcie mogą uzyskać firmy, które spełniają poniższe wymagania:

  • siedziba główna lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polski, co jest potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru (KRS lub CEIDG),
  • firma jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą,
  • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis,
  • przedsiębiorca jest aktywnie prowadzącym działalność gospodarczą, która nie jest zawieszona, zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia rundy, w której przedsiębiorca będzie składał Formularz rekrutacyjny
  • przedsiębiorca przeprowadził Autodiagnozę dostępną na stronie, a jej wynik wskazuje, że jest on przedsiębiorcą znajdującym się w okresowych trudnościach (przez okresowe trudności należy rozumieć wynik Autodiagnozy na poziomie ostrzegawczym, który stanowi podstawę do kwalifikowalności przedsiębiorstwa w Projekcie).

Nabór do działania będzie prowadzony przez 6 operatorów wyłonionych przez PARP. Są to:

Budżet naboru wynosi 66 mln zł. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego. Przedsiębiorstwo niezatrudniające pracowników (samozatrudnienie) może otrzymać maksymalnie do 19 289 zł, mikro i małe przedsiębiorstwo do 77 192 zł, a średnie przedsiębiorstwo do 154 384 zł.

Operator dokona ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania usług rozwojowych na jednego pracownika oraz wskaże maksymalną stawkę za godzinę usługi rozwojowej. Przedsiębiorca w okresowych trudnościach będzie mógł korzystać ze wsparcia w ramach projektu do wyczerpania limitu udzielonej kwoty wsparcia na przedsiębiorcę w okresowych trudnościach.

Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć na realizację działań doradczych mających na celu opracowanie Diagnozy w oparciu o wynik wykonanej Autodiagnozy i usług rozwojowych. Usługi rozwojowe mogą być realizowane w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej w czasie rzeczywistym.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez firmę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Refundacji mogą podlegać wyłącznie koszty usług rozwojowych wynikających z Diagnozy.

Wnioski do operatorów będzie można składać do 30 kwietnia 2027 r.

Źródło: parp.gov.pl

To top