II nabór na Inwestycje w ramach Programu HoReCa

Od 18 lipca do 20 sierpnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Działanie jest realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W drugim naborze zostały wprowadzone zmiany, które sprawią, że otrzymanie wsparcia będzie jeszcze łatwiejsze!

Celem przedsięwzięcia jest pomoc firmom w stawianiu czoła wyzwaniom rynkowym przez wsparcie projektów, które mogą przyczynić się do ich dalszego rozwoju i stabilizacji. Wsparcie obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia MŚP) z branży HoReCa (tj. hotele, restauracje, catering), turystyka oraz kultura, które w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozszerzą lub zdywersyfikują swoją dotychczasową działalność w celu wzmocnienia szans jej prowadzenia w przypadkach przyszłych kryzysów.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, określoną we wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Wsparcie mogą otrzymać podmioty, które prowadzą działalność definiowaną kodem PKD, mają ten kod wpisany dla podstawowej i dodatkowej działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Lista kodów PKD wskazana jest na stronie działania (TUTAJ).

Nie są kwalifikowane do wsparcia podmioty, które nie mają tak określonego kodu PKD, w tym w szczególności kooperanci współpracujący z branżą, np. pralnie świadczące usługi na rzecz obiektów hotelarskich czy firmy ochroniarskie świadczące usługi ochrony imprez, obiektów.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł. Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł. Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.

Na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP. Prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru. W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie jednego przedsiębiorcy.

Wraz z nowym naborem przewidziane zostały istotne  ułatwienia dla wnioskodawców. Wprowadzono 7 istotnych zmian regulaminowych w drugim naborze, które ułatwią ubieganie się o dofinansowanie w ramach Inwestycji KPO HoReCa, realizowanej z Krajowego Planu Odbudowy:

  1. Zrezygnowano z obowiązkowego spełnienia przez wnioskodawcę warunku posiadania przeważającego kodu PKD prowadzonej działalności w ramach sektora HoReCa, turystyka, kultura.
  2. Przeniesiono obowiązek przedkładania przez wnioskodawców dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu do obowiązkowych rejestrów/ewidencji do właściwych organizacji w związku z prowadzoną działalnością na etap przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia.
  3. Zrezygnowano na etapie składania wniosków z obowiązku załączania przez wnioskodawców dokumentów/uprawnień/pozwoleń dotyczących realizacji przedsięwzięcia MŚP. Obowiązek przesłania niezbędnych praw i pozwoleń na realizację przedsięwzięcia został przeniesiony na etap podpisania umowy w przypadku, gdy wnioskodawca we wniosku zadeklaruje, że takie pozwolenia będzie miał.
  4. Wprowadzono dodatkowe kryterium „Przedsięwzięcie MŚP realizowane będzie w ramach działalności HoReCa, turystyka lub kultura”, punktujące wnioskodawców, którzy w odpowiednich okresach realizacji swojej działalności posiadali i posiadają przeważający kod PKD. Tym samym w systemie LSI wnioskodawcy mają możliwość wyboru więcej niż jednego kodu PKD.
  5. Zrezygnowano w regulaminie wyboru przedsięwzięć MŚP z zapisu dotyczącego ustalenia optymalnej liczby przedsięwzięć.
  6. W „Przewodniku kwalifikowalności wydatków” doprecyzowano definicję środka transportu rozumianego jako pojazdy samochodowe.
  7. Poprawiono oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczenie przez operatora korespondencji drogą elektroniczną w taki sposób, by zapisy oświadczenia były zgodne z informacjami zawartymi we wniosku o wsparcie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie naboru (TUTAJ).

Źródło: parp.gov.pl

To top