Otwarty konkurs na projekty dla organizacji pozarządowych i instytucji.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz instytucje wskazane w pkt. 2.1 Regulaminu konkursu do składania wniosków projektowych w zakresie edukacji globalnej.

Wnioski można składać w dwóch ścieżkach projektowych:

Ścieżka A – dla doświadczonych organizacji legitymujących się doświadczeniem realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej w latach 2019-2024, na kwotę równą lub większą niż 40 tysięcy złotych.

Kwota dotacji 12.000 – 40.000 zł.

Ścieżka B – nieposiadające doświadczenia realizacji projektów edukacji globalnej lub legitymujące się doświadczeniem realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej w latach 2019-2024 na kwotę mniejszą niż 40 tysięcy złotych.

Kwota dotacji do 12.000 zł.

Podstawowe informacje:

Terminy realizacji projektów: 1 września – 30 listopada 2024

Wkład własny: nie wymagany

Koszty administracyjne: do 20% wartości projektu

Sprawozdanie końcowe: do 15 grudnia 2024 r. do godz. 17.00

Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.

Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

W konkursie zostaną dofinansowane najlepiej ocenione projekty edukacyjne kierowane do mieszkańców miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży szkolnej i rodziców, nauczycieli,  kadry akademickiej i studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://fed.org.pl

To top