Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży.
Wnioski można składać do dnia 30 września 2024 roku.

FUNDATOR: Ministerstwo Sportu i Turystyki.

O PROGRAMIE: Programem, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w Programie, objęci są zawodnicy w młodzieżowych kategoriach wiekowych, zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego – Regulaminem Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo – stanowiącym załącznik do umowy ze Zleceniobiorcą, zwani dalej: „Zawodnikami” lub „Członkami Kadry Narodowej”.

CEL PROGRAMU: Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:
• szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,
• współzawodnictwo sportowe,
• organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

W ramach zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego”, dofinansowaniu podlegają działania związane ze:
a) szkoleniem centralnym zawodników obejmującym:
• szkolenie zawodników kadry narodowej, zwanej dalej „KN”, mające na celu przygotowanie do współzawodnictwa w zawodach międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy,
• udział reprezentacji Polski w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy w młodzieżowych kategoriach wiekowych,
b) szkoleniem zawodników obejmującym:
• szkolenie młodzieży w publicznych lub niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego zwane dalej odpowiednio „SMS” lub „NSMS”,
• udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych,
c) szkoleniem ośrodkowym zawodników obejmującym:
• szkolenie młodzieży w stacjonarnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży pzs, zwanych dalej „OSSM”,
• udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

W ramach zadania „Współzawodnictwo sportowe”, dofinansowaniu podlegają działania związane z udziałem reprezentacji Polski w:
a) Akademickich Mistrzostwach Świata (dalej również jako „AMŚ”),
b) Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich (dalej również jako „MIO”). W ramach zadania „Organizacja zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich w ramach Grupy Wyszehradzkiej”, dofinansowaniu podlegają działania polskich związków sportowych związane z organizacją i przeprowadzeniem w Polsce zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich”.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
• polskie związki sportowe, zwane dalej „PZS”,
• Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”, •
stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej, zwane dalej „stowarzyszeniami”.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na realizację programu Minister w 2024 roku planuje przeznaczyć kwotę w wysokości 201 400 000 złotych, której ostateczna wysokość może ulec zmianie w ustawie budżetowej na 2024 rok, w tym na realizację działania związanego z:
• udziałem w MIO, przeznacza się kwotę 800 000 złotych,
• udziałem w AMŚ, przeznacza się kwotę 4 000 000 złotych,
• organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przeznacza się kwotę 1 600 000 złotych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30.09.2024 roku – w przypadku organizacji zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich” w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz współzawodnictwa sportowego.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Maksymalny termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-programu-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspieraniaszkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy

KONTAKT: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa Nr tel.: 48 222 500 138.

To top