O nas

Centrum Rozwoju Lokalnego (CRL) to jednostka budżetowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski funkcjonująca od 1 stycznia 2022 r. 

Zadania i cele CRL to:

  • aktywizacja społeczna i gospodarcza lokalnej społeczności i Gminy oraz podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
  • współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • promowanie i wspieranie przedsiębiorczości, przedsiębiorców oraz przyciąganie inwestycji kreujących nowe miejsca pracy, 
  • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych, w budowie i rozwoju postaw wyrażających gotowość w pobudzaniu i wzmacnianiu aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

W ramach zadania wspierania lokalnej przedsiębiorczości CRL prowadzi Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w którego skład wchodzą Inkubator Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjne, 

Prowadzone przez jednostkę Centrum Aktywności Obywatelskiej to ośrodek wsparcia dla funkcjonowania ekonomii społecznej w Gminie oraz miejsce, w którym lokalne organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić swoją działalność oraz realizować projekty, których odbiorcą jest lokalna ostrowiecka społeczność. 

W ramach projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego funkcjonować będzie Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych. W miejscu tym skupiały się będą najwartościowsze inicjatywy edukacyjne oraz przedsiębiorcze. Dadzą one dzieciom i młodzieży dostęp do nauki, która inspiruje i zadziwia, a przedsiębiorczym miejsce do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz inspiracji. Jego wyposażenie i infrastruktura –  pracownie, sale szkoleniowe, warsztatowe i tematyczne, pomieszczenia i lokale biurowe służyć będą ostrowieckiej młodzieży oraz ludziom, którzy tu będą szukać inspiracji, poszerzać swoje kompetencje, rozwijać swój biznes. Jako jednostka gminna promujemy Ostrowiec Świętokrzyski jako dobre miejsce do nauki, rozwoju osobistego, prowadzenia biznesu, pracy oraz realizowania własnych pasji.  Stawiamy na aktywność zawodową, ekonomiczną i społeczną  – osiągamy to współpracując z lokalnymi przedsiębiorcami, jednostkami publicznymi, uczelniami, szkołami i placówkami edukacyjno- wychowawczymi, stowarzyszeniami, ośrodkami wspierania przedsiębiorczości.

To top