Strefa wiedzy

Prowadzenie własnej firmy to jeden z alternatywnych sposobów na zarabianie pieniędzy.
W odróżnieniu od pracy na etat lub umowę cywilnoprawną właściciel firmy nie ma zagwarantowanych comiesięcznych dochodów lub zapłaty za wykonanie usługi, która w całości stanowiłaby jego wynagrodzenie. Ponadto szef firmy – to człowiek, który musi ogarniać i kontrolować całość działań firmy, a nie tylko jednego wycinka.

Dlatego też osoby chcące założyć i prowadzić własny biznes powinny być do tego dobrze przygotowane, mieć dobry pomysł, rokujący szansę powodzenia, posiadać dobrą znajomość branży, w której chcą działać i potrzeb rynkowych, a co najważniejsze – mieć szczególną motywację do pracy po kilkanaście godzin na dobę połączoną z odpornością na stres oraz samozaparciem w dążeniu do celu, jakim jest sukces firmy.

Proponujemy zapoznać się z poniższym „Przewodnikiem”, który zawiera podstawowe informacje dotyczące zakładania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania środków na start i rozwój firmy.

Jak wystartować?

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Za datę początkową działalności przyjmuje się się datę wpisaną we wniosku jako początkową, a nie datę złożenia lub zatwierdzenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej może być datą przyszłą, jak również datą wsteczną w stosunku do dnia złożenia (podpisania) wniosku o wpis do CEIDG.

Wniosek do pobrania w wersji edytowalnej, jak i w wersji elektronicznej dostępny jest na poniższych stronach: Biznes.gov.pl , GOFIN

We wniosku należy podać jakiego typu działalnością będzie zajmować się nowa firma. Oczywiście zakres jej działania może być szeroki, ale jeden typ działalności musi być tym głównym. Sam opis nie wystarczy, a we wniosku należy podać numer PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), który najlepiej określa zakres działalności. Numer PKD należy wyszukać sobie w klasyfikacji, można to zrobić on -line na portalu Biznes.gov.pl, gdzie znajduje się „Wyszukiwarka kodów PKD”. Należy pamiętać, że przy większej ilości kodów, które pasują do działalności wpisać należy jeden główny.

Podobnie postępować należy podczas składania wniosku o dofinansowania do zakładania działalności, gdzie Wnioskodawca musi podać główny kod PKD oraz – w zależności od formularza wniosku – kody pozostałe.

Po zarejestrowaniu wniosku otrzymujemy numery NIP oraz REGON. Należy także uregulować sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym, ale przede wszystkim każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do założenia konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Można tego dokonać elektronicznie na portalu ZUS.

W przypadku problemów można udać się do placówki ZUS i poprosić o pomoc pracownika, który pomoże założyć konto na PUE.

Niezbędna będzie tez wizyta w Urzędzie Skarbowym, gdzie dokonamy wyboru formy opodatkowania naszej firmy. Warto pamiętać o tym, aby wcześniej umówić wizytę w placówce KAS można zrobić  drogą elektroniczną na stronie Urzędu Skarbowego.

Do wyboru jest jedna z trzech form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 • na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%),
 • podatek liniowy – 19% stawka podatku,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W zależności od wybranej opcji podatnik ma inne obowiązki oraz różną podstawę opodatkowania:

 • opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych według skali podatkowej – podatnik nie musi powiadamiać o tym naczelnika urzędu skarbowego;
 • podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – należy zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty zostanie pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód spodziewany jest w grudniu tego roku.

UWAGA!

 • dla skali podatkowej i podatku liniowego – opodatkowaniu podlega DOCHÓD
 • dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – opodatkowaniu podlega PRZYCHÓD

W zależności od prowadzonej działalności – przy ryczałcie ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Poniżej można pobrać skrypt zawierający wszystkie najpotrzebniejsze informacje na temat zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą – krok po kroku! (pobierz)

Działalność nierejestrowa

Osoby, które planują założyć własną firmę, ale chciałyby najpierw zorientować się w praktyce jak to wygląda i czy ich pomysł daje perspektywę sukcesu mogą wypróbować opcję nie wymagającą rejestracji firmy, ale funkcjonującą pod pewnymi warunkami. Działalność nierejestrowa (nierejestrowana, nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

To również alternatywa dla osób bezrobotnych poszukujących jednak źródeł dochodu i świadczących drobne usługi (np. malowanie pomieszczeń lub drobne naprawy) za stosunkowo niewielkie kwoty.

Działalność nierejestrowana, nawet jeśli ma wszystkie kluczowe cechy działalności gospodarczej, to wyjątkowo nie jest traktowana jak działalność gospodarcza, o ile uzyskane przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 roku zmieni się dwa razy. Od stycznia do czerwca 2024 roku wynosiła 3181,50 zł, a od lipca 2024 roku – 3225 zł.

Działalność nierejestrowana dla bezrobotnych

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić również osoby posiadające status osoby bezrobotnej. Taka osoba musi spełnić wszystkie warunki przewidziane do prowadzenia tego rodzaju działalności. Kwestię zarabiania w ramach działalności nierejestrowanej warto też skonsultować ze swoim urzędem pracy. Jednak osoby bezrobotne, chcące prowadzić działalność bez rejestracji, nie mogą tego robić na podstawie umów cywilnoprawnych pod groźbą utraty statusu. W takim przypadku muszą najczęściej wybrać umowę sprzedaży. Ponadto osoby bezrobotne muszą pamiętać, że obowiązuje ich niższy limit miesięcznych przychodów.

UWAGA! Od 1 lipca 2023 roku wprowadzono zmiany w progu przychodów dla osób bezrobotnych. Przepisy wymagają, żeby miesięczny przychód nie przekraczał 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, a nie 75 proc., jak w przypadku osób zatrudnionych. Co ciekawe – przekroczenie tego progu nie obliguje osoby bezrobotnej do założenia firmy, ale tracą one status osoby bezrobotnej, a tym samym ubezpieczenie.

Bezpośrednio wynika to z zapisów ustawy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, gdzie w art. 2 ust. 2 wskazano, że:

„status bezrobotnego może uzyskać osoba, która:

(…) 8. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;(…)”

Oznacza to, że bezrobotny może uzyskiwać przychód, jednakże w kwocie nie większej aniżeli połowa minimalnego wynagrodzenia!

Osoby bezrobotne muszą pamiętać również o swoich obowiązkach względem urzędu pracy. Bezrobotni muszą co jakiś czas zgłaszać się na wyznaczone wizyty i przyjmować skierowania z urzędu do pracy. W sytuacji, kiedy wykonują oni działalności nierejestrowaną nie mogą tym faktem tłumaczyć swojej nieobecności. Jest to ważna dla zachowania statusu osoby bezrobotnej, czyli również osoby ubezpieczonej.

Działalność nierejestrowa – wyjątki

Należy też pamiętać, że istnieją rodzaje działalności, w przypadku których bez względu na wysokość przychodów prowadzona działalność MUSI być zarejestrowana. Ma to miejsce w przypadkach, gdy działalność:

 • wymaga zezwolenia (np. sprzedaż alkoholu),
 • wymaga koncesji (np. ochrona osób lub mienia),
 • wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. usługi turystyczne)
 • została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców (np. pośrednictwo ubezpieczeniowe, czy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości).

Osoby planujące prowadzenie firmy w tych sektorach nie mogą robić tego w ramach działalności nierejestrowej.

Podstawowe informacje na temat działalności nierejestrowej zawiera poniższa infografika

Działalność nierejestrowa (pobierz)

Własna działalność gospodarcza – dofinansowania

Wiedzę o prowadzonych naborach (realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego) można uzyskać śledząc strony internetowe następujących instytucji:

 1. Bank Gospodarstwa Krajowego
 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 4. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
 5. Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
 6. Polska Fundacja Przedsiębiorczości – oddział w Kielcach
 7. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
 8. Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
 9. Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” – oferta skierowana także do Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz osób wychodzących z rolnictwa

Świętokrzyscy przedsiębiorcy mogą korzystać z dofinansowań – najczęściej w formie nisko oprocentowanych pożyczek – realizowanych ze środków publicznych – rządowych, funduszy krajowych i europejskich. Pożyczki te przyznawane są na atrakcyjnych warunkach, bez dodatkowych kosztów, mogą nawet podlegać częściowemu umorzeniu.

Pożyczki mogą być wykorzystane na:

 • założenie działalności gospodarczej
 • rozwój firmy, w tym inwestycje w sprzęt i wyposażenie, rozbudowę i remont pomieszczeń, zakup licencji
 • szkolenia pracowników
 • opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych (Gospodarka Obiegu Zamkniętego, ścieżka SMART) lub zastosowanie innowacyjnych metod zarządzania firmą lub zasad jej funkcjonowania
 • startupy i wdrożenie innowacyjnych technologii (inwestycje w działania B+R, rozwój technologii cyfrowych w firmie)

Dofinansowania można uzyskać na podstawie wniosków składanych do Operatorów w ramach ogłaszanych przez nich naborów wniosków.

Więcej informacji na temat dofinansowań do własnej działalności gospodarczej można uzyskać w poniższym skrypcie:

Dofinansowania do działalności gospodarczej (dotacje, pożyczki)

Każdy kto planuje założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o bezzwrotną dotację z Powiatowego Urzędu Pracy pochodzące z Funduszu Pracy aktywizacji osób bezrobotnych. Ponadto przyszły przedsiębiorca już po pozytywnej decyzji otrzymuje dotacje raczej szybko oraz jest ona wypłacana z góry – bez konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z własnej kieszeni. Jednak przed zgłoszeniem się po dofinansowanie do urzędu pracy należy spełnić kilka warunków:

Warunki otrzymania dotacji w 2024 roku
Przyszły przedsiębiorca, który jest osoba bezrobotną, ale chce założyć własną firmę korzystając z dotacji musi spełnić warunki takie jak:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku jest osobą bezrobotną i nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, prac społecznie użytecznych, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych lub udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, wykonywania prac społecznie użytecznych, stażu, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja itp.;
 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 • nie otrzymał z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej bądź założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
 • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania składa oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • nie złożył wniosku do innego urzędu.

Wniosek należy złożyć wraz z kosztorysem i wszystkimi załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy, w przeciągu 30 dni urząd podejmuje decyzję o przyznaniu u dotacji (pod warunkiem, że wniosek pod względem formalnym jest kompletny i właściwie wypełniony). Środki należy wykorzystać w ciągu 30 dni od momentu ich otrzymania. Na każdy wydatek związany z dotacją na założenie firmy należy posiadać imienny rachunek lub fakturę VAT.

Dokładniejsze informacje na temat dotacji z PUP zawiera poniższy skrypt

Dofinansowanie do jednoosobowej działalności gospodarczej – dokumenty

Dotacja na założenie działalności gospodarczej z PFRON

Osoby niepełnosprawne również mogą starać się o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dotację z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy.

Aby ją uzyskać, należy być:

 • osobą niepełnosprawną,
 • zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
 • Ponadto osoba ubiegająca się o dotację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środków publicznych na ten cel. Wnioskowanie o środki na dotację jest możliwe po upływie co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzonej działalności (lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej).

Wysokość pomocy została uzależniona od tego, na jaki okres osoba niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej:

 • w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji będzie nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,
 • w przypadku zobowiązania przez przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
 • Aktualną wysokość przeciętnego wynagrodzenia publikujemy na naszej stronie internetowej.

Co zrobić, aby otrzymać dotację?

 • złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy zgodnie z miejscem zamieszkania (Uwaga! Każdy urząd pracy ma własny wzór wniosku),
 • zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy.
 • o realizacji zadania i wysokości dostępnych środków decyduje rada powiatu.

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
 • wysokość środków własnych wnioskodawcy.
 • gdy wniosek zostanie oceniony pozytywnie, mogą odbyć się negocjacje warunków umowy i jej podpisanie.

W umowie znajdują się zasady wydatkowania i rozliczania pieniędzy z dotacji.

UWAGA! Rejestracji działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po podpisaniu umowy i przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony.

Więcej informacji na temat dotacji na działalność gospodarczą dla osoby niepełnosprawnej można znaleźć na stronie PFRON (TUTAJ)

Wniosek i biznesplan

Pozyskanie środków na działalność gospodarczą – czy to pożyczki czy dotacji – wymaga złożenia wniosku i biznesplanu. Biznesplan może być czasami zastąpiony przez kosztorys określający tylko, jakie koszty Wnioskodawca zamierza ponieść (zakupy sprzętu, oprogramowania, wyposażenia, remont i adaptację pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności, sfinansowanie certyfikatów i niezbędnych szkoleń).

Biznesplan wymagany jest najczęściej w przypadku pożyczek inwestycyjnych, obrotowych lub rozwojowych, zwłaszcza gdy Pożyczkobiorca stara się o kredyt komercyjny w banku. Jest to dokument wymagający często dokładnego i szczegółowego opracowania, kalkulacji kosztów oraz uwzględnienia planów inwestycyjnych planowanych w przeciągu kilku najbliższych lat.

W przypadku pożyczek ze środków publicznych częściej stosowany jest kosztorys, choć on również powinien opierać się na wartościowych i wiarygodnych danych i być jasno i przejrzyście skonstruowany, oparty o wiarygodne dane i uwzględniający całość przedsięwzięcia pod względem finansowym.

Poniżej dostępne są skrypty, stanowiące opisy i konstrukcje biznesplanu

Wniosek i biznesplan

Przykładowa struktura biznesplanu

Pomoc de minimis została uregulowana w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Najprościej rzecz ujmując, pomoc de minimis stanowi wsparcie publiczne, którego nie ma konieczności zgłaszać. Pojęcie pomocy de minimis wynika z zasady, że pomoc ta powinna być o stosunkowo niskiej wartości, nie zakłócać konkurencji ani nie wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Pomoc de minimis udzielana jest w różnych formach, np:

 • szkolenia;
 • inwestycje;
 • zwolnienia podatkowe;
 • jednorazowa amortyzacja;
 • pożyczki i kredyty preferencyjne;
 • umorzenie odsetek ZUS i innych.

Każdy przedsiębiorca ma swój limit pomocy de minimis, jaką może otrzymać. Dlatego należy kontrolować każde wsparcie, które podatnik otrzymuje od organu udzielającego pomocy, i tym samym sprawdzać, czy nie jest ono pomocą de minimis i czy nie przekraczamy dopuszczalnego limitu. Co ważne, limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Poprzednio wspomniane rozporządzenie jasno określa maksymalną kwotę pomocy, jaką państwo może udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat. Jest to w 2024 roku kwota:

300 tys. EUR brutto – dla firm pozostałych, które nie są wyłączone z uzyskania pomocy de minimis i nie obejmuje ich limit opisany poniżej;
100 tys. EUR brutto – dla firm z sektora drogowego transportu towarów.
W sytuacji gdy podmiot świadczy usługi zintegrowane, tj. w których drogowy transport towarów jest tylko jednym z elementów usługi, np. usługi przeprowadzkowej, nie należy uznawać tego za usługi transportowe i wówczas limit dopuszczalnej pomocy wynosi 300 000 EUR.

W przypadku podmiotów zajmujących się transportem drogowym nie można udzielać pomocy de minimis przy zakupie pojazdów do transportu drogowego.

Więcej o pomocy de minimis można dowiedzieć się ze skryptu (pobierz)

PODSUMOWANIE

Podsumowując – przy podejmowaniu decyzji o staraniu się o pożyczkę na start lub na rozwój firmy należy dokładnie zapoznać  się z wytycznymi  oraz warunkami przyznawania pożyczek – te zazwyczaj są zamieszczone w Regulaminie. Warto także skontaktować się z biurem Operatora, aby upewnić się czy osoba ubiegająca się o pożyczkę w istocie jest do tego uprawniona. Należy pamiętać, że z ubiegania się o wsparcie ze środków publicznych bezwzględnie wykluczone są osoby lub firmy o nieuregulowanej sytuacji w ZUS i KAS (zalegające z opłatami i podatkami, zadłużone, a także znajdujące się na „czarnych listach” operatorów jako nierzetelne, nie regulujące na czas zobowiązań lub łamiące regulaminy poprzednich projektów, w których uczestniczyły).

Operator może także odrzucić wniosek o dofinansowanie albo z powodów braków formalnych (brak wszystkich dokumentów, błędnie lub niedokładnie wypełnione formularze) albo merytorycznych (niespójny opis przedsięwzięcia z budżetem, niejasne i mało czytelne zaprezentowanie pomysłu, przedsięwzięcie nie spełnia warunków określonych w celach Programu lub opis inwestycji nie wzbudził zainteresowania i nie przekonał oceniających do udzielenia wsparcia jako pomysł nie dający szans sukcesu).

PAMIĘTAJ! Przed złożeniem wniosku najlepiej warto skontaktować się z Operatorem, przedstawić mu swój pomysł, upewnić się czy w danym naborze można startować. Konsultant udzieli bezpłatnej porady, ale przede wszystkim doprecyzuje wytyczne do założeń pomysłu. Rozmowa z konsultantem pozwoli opracować wniosek i biznesplan tak, aby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania, zwłaszcza, żeby nie został on odrzucony już na etapie oceny wstępnej z powodu braków formalnych. Oczywiście nie oznacza to „naginania” Regulaminu, a jedynie doprecyzowanie pewnych zapisów oraz właściwego dopasowania oferty, tak aby uniknąć zapisów, które w danym przypadku nie mają potrzeby zastosowania, dołączenia zbędnych lub zbyt rozbudowanych danych albo nieuzasadnionego czy też niepotrzebnego zwiększania kosztów rozruchu biznesu.

Jeśli Twój wniosek nie uzyska wsparcia – nie zniechęcaj się! To również ważne doświadczenie, które możesz przełożyć na sukces w kolejnym podejściu. Ten sam wniosek, ale poprawiony i lepiej przygotowany, możesz złożyć przy kolejnym naborze u tego samego lub też innego Operatora. Wytrwałość i motywacja – to nie są tylko pozytywne cechy w prowadzeniu biznesu. One są równie ważne wtedy, gdy do celu jakim jest własna firma dążysz i robisz to z przekonaniem, że ten cel osiągniesz.

Na koniec uwaga do zapamiętania! Podejmując działania związane z uzyskaniem wsparcia korzystaj z wszelkiej dostępnej bezpłatnej pomocy i wsparcia. Dlatego nie zapominaj też o Centrum Rozwoju Lokalnego. Z nami również możesz spotkać się, dowiedzieć gdzie i kiedy prowadzone są nabory, a także możesz skonsultować swój wniosek i biznesplan.

Zapraszamy do kontaktu! Dane znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt”!

A TU możesz pobrać całość naszej lekcji.

A teraz… DO DZIEŁA!

Post scriptum – Słowniczek biznesmena

Każdy prowadzący działalność powinien znać podstawowe pojęcia jakie w biznesie obowiązują. Słownik biznesmena jest bogaty i zawiera bardzo wiele i coraz więcej specyficznych określeń – często pochodzących z języka angielskiego, a ponadto dość dziwacznych albo zaskakujących.

Proponujemy zapoznanie się z poniższym „Słowniczkiem”. Mamy nadzieję, że ułatwi on zrozumienie istotniejszych określeń, oraz utrwali te, które już znacie.

Miłej lektury!

„Słowniczek biznesmena” (pobierz)

To top