Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Celem programu jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do realizacji wspólnych polsko-litewskich działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Czas trwania projektu:

1.04-31.10.2024.

Od 4 do 7 dni, z wyłączeniem podróży. Dzień przyjazdu i wyjazdu uczestników można zaliczyć do programu (a tym samym do dofinansowania), ale musi w nim wystąpić minimum jedno działanie merytoryczne.

Partner zagraniczny:

TAK

Składanie wniosków przez internet:

TAK

Kto może złożyć wniosek ?

Organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży.

Takie same zasady mają zastosowanie wobec litewskiej organizacji partnerskiej.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Polsko-litewskie projekty młodzieżowe:

– wymiany młodzieżowe,

– szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje,

– projekty informacyjne.

Działania można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:

Format 1: Wymiany młodzieży polskiej i litewskiej.

Format 2: Szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach Funduszu powinny opierać się na corocznych priorytetach.

Priorytety w roku 2024:

  1. Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
  2. Polska i Litwa razem w UE i NATO. Obchody rocznicowe przystąpienia Polski i Litwy do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
  3. Popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz miejsc w Polsce i na Litwie wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
  4. Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów.

– Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 455. rocznicą Unii Lubelskiej.

– Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 230. rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej.

– Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 30. rocznicą Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską.

  1. Propagowanie sportu i postaw sportowych oraz wiedzy na temat polskiego i litewskiego ruchu olimpijskiego wśród młodzieży (w kontekście Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu w 2024 r. oraz w stulecie debiutu Polski i Litwy podczas VIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku).

Składany projekt musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie.

Informacje dodatkowe:

Organizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Cel: zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Uczestnicy projektów: młodzież i osoby pracujące z młodzieżą. Priorytetowo traktuje się projekty włączające w inicjatywy młodzież z mniejszymi szansami.

Wiek uczestników: 13-30 lat z wyjątkiem liderów i opiekunów.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach tego samego formatu.

Liczba wszystkich uczestników: 10-24, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (liczby przedstawiają sumę uczestników z obu krajów).

Miejsce realizacji działań: Polska lub Litwa (nie ma możliwości podróżowania pomiędzy krajami w trakcie jednego projektu).

Po otrzymaniu dofinansowania beneficjentom wypłaca się 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% wypłaca się po rozliczeniu projektu.

Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

Termin składania wniosków:

31 stycznia 2024

Więcej informacji pod linkiem: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/zasady-konkursu-wnioskow-polsko-litewskiego-funduszu-wymiany-mlodziezy-na-rok-2024/

 

To top