Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (CWIS-E) zostało powołane przez Agencję Rozwoju Lokalnego, przy współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski w ramach realizacji Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 -2021. Obecnie CWIS-E jest prowadzone przez Centrum Rozwoju Lokalnego, a jego zadania wynikają z realizacji Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 -2025.

Misją CWIS-E jest wspieranie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój potencjału już istniejących i wzmacnianie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych. W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe.

Oferta CWIS-E skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146), podmiotów ekonomii społecznej, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich działających na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego lub na rzecz jego mieszkańców, oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

CWISE – to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji, w ramach, którego można uzyskać wsparcie z zakresu:

 1. Poradnictwo – obejmuje zagadnienia z zakresu:
  • prawa,
  • księgowości i spraw kadrowych,
  • pozyskiwania środków zewnętrznych,
  • inne, np. z zakresu marketingu i reklamy, obsługi komputera, informacje na temat kursów i szkoleń, korzystania z lokali na preferencyjnych warunkach dla osób chcących rozpocząć działalność w sektorze ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych i inicjatyw nieformalnych.
 2. Szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne – poświęcone bieżącym sprawom funkcjonowania organizacji, np. zmianom prawnym, prowadzeniu organizacji, pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację inicjatyw.
 3. Udostępnianie zaplecza techniczno-lokalowego w Centrum Aktywności Obywatelskiej – zgodnie z Regulaminem Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Warunkiem skorzystania z oferowanego w ramach CWIS-E wsparcia jest:

 • w zakresie poradnictwa – zgłoszenie zapotrzebowania na określoną usługę doradczą poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego osobiście do sekretariatu CRL lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@crl.ostrowiec.pl
 • w zakresie szkoleń, seminariów i spotkań informacyjnych – zgłoszenie uczestnictwa w terminie naboru osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@crl.ostrowiec.pl
 • w zakresie udostępniania zaplecza techniczno-lokalowego – zgodnie z Regulaminem Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KARTA USŁUGI DORADCZEJ

Kontakt:
✓ osobiście w siedzibie Centrum Rozwoju Lokalnego,
ul. Sandomierska 26A czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00.
✓ telefonicznie: 41 248 03 70
✓ e-mailowo: sekretariat@crl.ostrowiec.pl

Najnowsze aktualności

To top